DET HÄR ÄR NYA TOT­TEN­HAM HOTSPUR STA­DI­UM

Ligabibeln - - Premier League 2018/19 -

KOST­NAD: 1 mil­jard pund. INVIGNING: 15 sep­tem­ber 2018, Tot­ten­ham–Li­ver­pool. (In­nan dess ska den sä­ker­hets­testas vid två till­fäl­len, en aka­de­mi­match och en trä­ning). KA­PA­CI­TET. 62 062 åskå­da­re. FÖR­DE­LAR: Har väst­ra Eu­ro­pas två störs­ta tv­skär­mar, en av Eu­ro­pas störs­ta kort­si­desläk­ta­re, Eu­ro­pas störs­ta sou­ve­nirs­hop, ett eget mi­kro­bryg­ge­ri och ett eget ba­ge­ri. Det är en kon­tant­fri are­na, där in­köp an­ting­en görs via ett spe­ci­ellt kre­dit­kort, el­ler via en app på mo­bi­len. NACK­DE­LAR: Kost­na­den för byg­get har gått upp från ur­sprung­li­ga 400 mil­jo­ner pund till en mil­jard pund. Tot­ten­ham tving­a­des ock­så by­ta ut 15 000 sto­lar se­dan le­ve­ran­tö­ren mis­sat att till­sät­ta ett pig­ment i fär­gen, vil­ket gjor­de att de snabbt skul­le by­ta färg från mörk­blått till ljus­blått när det reg­nat i någ­ra ­da­gar. Byg­get är för­se­nat, are­nan skul­le ha va­rit klar i god tid till Pre­mi­er Le­a­gue-pre­miä­ren den 11 augusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.