MILJARDERNA SKA TYSTA TVIVLARNA

LI­VER­POOL STORSATSAR – MEN MOHAMED SALAH ÄR ÄN­DÅ NYC­KELN TILL LI­GA­TI­TELN

Ligabibeln - - Premier League 2018/19 - Hen­rik Lund­gren hen­rik.lund­gren@af­ton­bla­det.se Käl­lor: The Gu­ar­di­an, ESPN

Från säl­jan­de till kö­pan­de klubb.

Med Mohamed Salah som den sto­ra stjär­nan har Li­ver­pool slängt all för­sik­tig­het över­bord och är förs­te ut­ma­na­re till Man­ches­ter City.

– För­ra sä­song­en var spe­ci­ell, med många star­ka ögon­blick. Men vi vill ha mer, sä­ger Jür­gen Klopp.

Det har in­te ba­ra va­rit en om­ställ­ning för Li­ver­poolsup­port­rar­na värl­den över, även Jür­gen Klopp har fått frå­gor­na om huru­vi­da det plöts­ligt in­te läng­re är fel att kö­pa dyrt.

När Man­ches­ter United för två år se­dan

”Mitt an­svar för den här klub­ben är att gö­ra den så fram­gångs­rik som möj­ligt. Det är in­te min sak att tryc­ka på och sä­ga att vi in­te bor­de kö­pa dy­ra spe­la­re.”

// JÜR­GEN KLOPP

ploc­ka­de fram det sto­ra check­häf­tet och köp­te Paul Pogba för en mil­jard kro­nor ­ra­sa­de Klopp mot slö­se­ri­et och de sju­ka trans­fer­sum­mor­na.

– Den da­gen fot­bol­len ser ut så här, då job­bar in­te jag läng­re. Jag vill gö­ra det ­an­norlun­da, och jag ha­de gjort det an­norlun­da även om jag ha­de haft de här peng­ar­na att spen­de­ra, sa Li­ver­pool- trä­na­ren då.

2018 har han lagt ut drygt tre mil­jar­der mil­jar­der kro­nor för Virgil van Dijk ( 870 mil­jo­ner kro­nor), Alis­son Bec­ker ( 775 ­mil­jo­ner kro­nor), Na­by Kei­ta (626 ­mil­jo­ner kro­nor), Fa­bin­ho ( 521 mil­jo­ner kro­nor) och Alex Ox­la­de-Cham­ber­lain (440 mil­jo­ner kro­nor).

” Vi vill att världs­spe­la­re ska kän­na att de hör hem­ma på An­fi­eld. Och när nå­gon som Mo Salah skri­ver på för oss och sä­ger att det här är hans hem, då vi­sar det väl­digt tyd­ligt på det.” // JÜR­GEN KLOPP

Men me­dan sup­port­rar­na krav­lat sig fast vid sitt mant­ra ”netspend” så tog Klopp det med ro.

– Det är det som är pro­ble­met nu för ti­den, vil­ken bulls­hit du än snac­kar så är det ing­en som glöm­mer det. Å and­ra ­si­dan är det sant, jag kun­de in­te fö­re­stäl­la mig att värl­den ­skul­le för­änd­ras på det ­sät­tet för två år se­dan. 100 mil­jo­ner pund var ga­let myc­ket peng­ar. ­Se­dan dess har värl­den för­änd­rats full­stän­digt, sa han och bet i det su­ra äpp­let.

Ef­ter Cou­tin­ho – en bryt­punkt

Och var­för skul­le han in­te gö­ra det? Ett li­tet bett i ett surt äpp­le är ju okej när man i gen­gäld har en gi­gan­tisk äp­pel­paj med ­ex­trasöt va­nilj­sås fram­för sig. Li­ver­pool har spen­de­rat myc­ket peng­ar det se­nas­te året, men de har fått kva­li­té för det. Ald­rig ti­di­ga­re i mo­dern tid har klub­ben va­rit så myc­ket ti­telut­ma­na­re som de är i år.

– Mitt an­svar för den här klub­ben är att gö­ra den så fram­gångs­rik som möj­ligt. Det är in­te min sak att tryc­ka på och s­äga att vi in­te b­or­de kö­pa dy­ra ­spe­la­re, vil­ket sen kan ­le­da till att Li­ver­pool in­te vin­ner. Det fun­kar in­te, sä­ger Klopp.

Ef­ter att klub­ben i vint­ras sål­de ­Philip­pe Cou­tin­ho till ­Bar­ce­lo­na be­fann sig klub­ben vid en bryt­punkt. A­nting­en fort­sät­ta att va­ra en för­säl­ja­re till de störs­ta klub­bar­na i värl­den, el­ler sat­sa för att själv bli en av dem. Ett halv­år ­se­na­re har Li­ver­pool värl­dens dy­ras­te för­sva­ra­re ( Virgil van Dijk) och värl­dens dy­ras­te mål­vakt ( ­Alis­son Bec­ker). Och har dess­utom gjort detså tyd­ligt att Mohamed Salah i­nte är till sa­lu att ing­en av Bar­ce­lo­na och Re­al ­Madrid ens kom­mit på tan­ken att läg­ga ett bud.

Just Salah är är nyc­kel­spe­la­ren för en fram­gångs­rik fram­tid, egyp­ti­ern kos­ta­de in­te ens hälf­ten av vad Van Dijk gjor­de när han köp­tes in för­ra som­ma­ren, men är b­evi­set för att Li­ver­pools gam­la de­vis ”köp in lo­van­de spe­la­re och för­äd­la ta­lang­en” i kom­bi­na­tion med den nya, är en gyl­le­ne väg till fram­gång. På 52 mat­cher i fjol ­gjor­de Salah 44 mål och ing­en kan med s­äker­het sä­ga att Li­ver­pool in­te ha­de va­rit re­ge­ran­de Cham­pi­ons Le­a­gue-mäs­ta­re nu om han in­te ti­digt bli­vit ska­dad i fi­na­len.

Re­dan un­der vå­ren bör­ja­de Li­ver­pool för­hand­la med Sa­la­hs agent Ramy Ab­bas om ett nytt kon­trakt, och när VM var över sat­te an­fal­la­ren sin sig­na­tur på ett femårs­kon­trakt som dubb­la­de hans vec­ko­lön till 2,2 mil­jo­ner kro­nor och gjor­de Li­ver­pool till fort­sat­ta ti­telut­ma­na­re.

– Det vi­sar på två väl­digt vik­ti­ga sa­ker; hans tro på Li­ver­pool, och vår tro på h­onom. Vi vill att världs­spe­la­re ska kän­na att de hör hem­ma på An­fi­eld, att de kan upp­fyl­la al­la si­na dröm­mar och am­bi­tio­ner här. Och när nå­gon som Mo Salah skri­ver på för oss och sä­ger att det här är hans hem, då vi­sar det väl­digt tyd­ligt på det, sä­ger Klopp.

VIRGIL VAN DIJK870 MIL­JO­NER

Fo­to: IBL

Li­ver­pools trä­na­re Jür­gen Klopp kra­mar om sin skyt­te­kung Mohamed Salah.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.