JAG VILL ATT FAN­SEN SKA ­NJU­TA VAR­JE MI­NUT DE AR PA ARE­NAN

Ligabibeln - - Gameday - Hen­rik Lund­gren hen­rik.lund­gren@af­ton­bla­det.se Käl­lor: ESPN, Gu­ar­di­an

De är bå­da be­sat­ta av fotboll, så långt ­skil­jer de sig in­te åt. Men me­dan Arsè­ne Weng­er läm­na­de allt­mer fri­het åt si­na spe­la­re bå­de på och vid si­dan av pla­nen så kon­trol­le­rar Unai Eme­ry var­je rö­rel­se hans spe­la­re tar. Ar­se­nal-led­ning­en im­po­ne­ra­des stort när han un­der an­ställ­nings­in­ter­vjun ploc­ka­de upp en vi­de­o­sam­man­ställ­ning där han i de­talj gick ige­nom var­je Ar­se­nal-spe­la­re och be­rät­ta­de på vil­ka sätt han skul­le för­bätt­ra den­nes spel.

Den sten­hår­da styr­ning­en kan bli en chock för Ar­se­nal-spe­lar­na, men kanske ock­så ­pre­cis vad de be­hö­ver ef­ter al­la år med gud­fa­der Weng­er. Det är dags för

dig nu ock­så...

Ska in­te ske igen

Men att ba­ra börja om ef­ter en så otro­ligt lång ­pe­ri­od med en och sam­ma ma­na­ger är in­te det lät­tas­te.

För den Ar­se­nal­sup­por­ter som tviv­lar på det så räc­ker det att tit­ta 31,8 mil åt nord­väst och se hur lång tid som ­Man­ches­ter United ­be­höv­de för att

häm­ta sig ef­ter Sir Alex Fergu­sons av­sked. Först i fjol, ef­ter fem år och med li­te god ­vil­ja, kun­de United sä­gas va­ra till­ba­ka på näs­tan sam­ma ni­vå som de var när skot­ten av­gick ef­ter 27 år när José Mou­rin­ho led­de dem till en andra­plats i li­gan. In­nan dess ha­de de en ta­bell­rad som in­te im­po­ne­rar: 7-4- 5-6. Att jäm­fö­ra med de fem sista åren med F­ergu­son: 1-2-1-2-1.

Kom­mer med tit­lar i över­flöd

För den Ar­se­nal-sup­por­ter som är po­si­tivt lagd kan det ju dock sä­gas att sam­ar­be­tet mel­lan ”Gun­ners” och Weng­er in­te di­rekt a­vslu­ta­des på sam­ma höga ni­vå som ­Fergu­son. Och att det in­te di­rekt är nå­gon oer­fa­ren Da­vid Moyes som ta­git över.

Unai Eme­ry vann frans­ka li­gan med Pa­ris SG un­der bå­da si­na sä­song­er där, lik­som frans­ka cu­pen. I fjol blev det en fyr­ling, med li­gacu­pen och frans­ka su­per­cu­pen. In­nan dess vann han Eu­ro­pa Le­a­gue tre sä­song­er i följd med Se­vil­la (Moyes ha­de som bäst ­bli­vit li­ga­fy­ra med Ever­ton).

– Med Se­vil­la vann Eme­ry Eu­ro­pa Le­a­gue tre år i rad, och i PSG vi­sa­de han att han ­kla­ra­de av de star­ka ka­rak­tä­rer­na som fanns där. Han kan han­te­ra sto­ra stjär­nor, sä­ger gam­le Ar­se­nal­le­gan­da­ren Ray Par­lour.

Det går att sät­ta en del frå­ge­tec­ken för Eme­rys ny­för­värv, för gam­malt el­ler för ­oru­ti­ne­rat, men fak­tum är att han tit­ta­de på de po­si­tio­ner där Ar­se­nal såg sva­ga ut, och för­stärk­te dem me­dan övri­ga Pre­mi­er ­Le­a­gu­e­ma­na­gers följ­de VM från en sand­strand. Han fick in åt­ta ny­för­värv ti­digt och har nu haft en hel för­sä­song att spe­la in bå­de dem och den gam­la spelar­trup­pen i sitt nya spel­sätt. Par­lour ser po­si­tivt på ny­för­vär­ven.

– Eme­ry har sat­sat på er­fa­ren­het. So­kra­tis Pa­pas­tatho­pou­los kän­ner si­na gam­la med­spe­la­re väl från Dort­mund (Au­ba­mey­ang och Mchitar­jan). Och Step­han Licht­ste­i­ner kan bli den le­da­re som Ar­se­nal har sak­nat de se­nas­te sä­song­er­na. Lucas Tor­rei­ra ser ut som en rör­lig spe­la­re, ener­gisk och snabbt. Den sorts spe­la­re som Ar­se­nal be­hö­ver på mitt­fäl­tet. Mål­sätt­ning­en mås­te va­ra att ta dem till Cham­pi­ons Le­a­gue igen, lik­som att vin­na tit­lar. Det ide­a­la sce­na­ri­ot vo­re att vin­na Eu­ro­pa Le­a­gue och ta sig till Cham­pi­ons Le­a­gue.

Vill bju­da på show

Ar­se­nal­spe­la­re som Aa­ron Ram­sey vitt­na­de ti­digt om en be­tyd­ligt hår­da­re tak­tisk trä­ning un­der Eme­ry, och span­jo­ren själv pra­tar om att han vill att hans lag ska spe­la med en hög press, stå för ett of­fen­sivt spel i högt tem­po och med hårt jobb över he­la pla­nen.

– Jag vill att mitt lag ska va­ra am­bi­tiöst, jag vill att spe­lar­na ska job­ba hårt i varen­da match un­der var­je mi­nut av den. Det är min am­bi­tion. Jag vill att sup­port­rar­na ska nju­ta av var­je mi­nut de är på are­nan, sä­ger han.

Sir Alexgick i pen­sion 2013. Nu har hans fö­re det­ta är­ke­ri­val gjort det ock­så.

Fo­to: REUTERS

Unai Eme­ry har va­rit i fo­kus un­der för­sä­song­en. Och än mer in­ten­siv­rt kom­mer det att bli när den förs­ta sä­song­en på 22 år ut­an Arsè­ne Weng­er drar igång.

Fo­to: AFP

Unai Eme­ry ska få Ar­se­nal i har­mo­ni igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.