EN VARG IVARGAKLADER

JORGE MENDES FLOCK AR REDO FOR ATERKOMSTEN

Ligabibeln - - Gameday - Fri­da Fa­gerlund

Wol­ver­hamp­ton är till­ba­ka i den ­eng­els­ka fot­bol­lens fin­rum.

Längst fram: Por­tu­gi­sis­ka trä­na­ren Nu­no Espi­ri­to San­to och lands­män som Ru­ben Ne­ves, Rui Pa­tri­cio och Di­o­go Jo­ta i trup­pen.

Bland skug­gor­na: Por­tu­gals och he­la värl­dens mäk­ti­gas­te fot­boll­sa­gent, Jorge Mendes.

Ru­ben Ne­ves trip­pa­de någ­ra steg in­nan han klev fram och slog till bol­len. Den flög iväg i hög fart, med sik­tet in­ställt på Neil Et­he­ridges ­hög­ra kryss. Att mål­vak­ten re­dan var där spe­la­de ­ing­en roll, skot­tet var för hårt för att den skul­le kun­na box­as åt si­dan. Led­nings­må­let var ett fak­tum och när slut­sig­na­len ljöd tju­go mi­nu­ter se­na­re var Wol­ver­hamp­ton plöts­ligt nio po­äng fö­re två­an Car­diff i Cham­pi­ons­hip-ta­bel­len.

Nu låg Pre­mi­er Le­a­gue pre­cis runt knu­ten, och det var en po­si­tion som klas­sis­ka Wol­ves in­te ha­de be­fun­nit sig i på bra länge.

Ing­en kan be­skyl­la Wol­ver­hamp­ton för att sak­na tra­di­tion, men de se­nas­te åren har klub­ben va­rit un­der isen. På 1950-ta­let blev man mäs­ta­re tre gång­er om, men se­dan 1992 har det en­dast bli­vit två ­se­jou­rer i Pre­mi­er Le­a­gue. Så sent som 2012 de­gra­de­ra­des man på nytt till Cham­pi­ons­hip och där var man länge en in­tets­ä­gan­de klubb ut­an stör­re chans på att kli­va in i fin­rum­met igen – fram tills som­ma­ren 2016.

– Vi var ett mit­ten­lag, helt en­kelt in­te till­räck­ligt bra, sä­ger Co­nor C­oa­dy, lag­kap­te­nen som har va­rit med ­se­dan re­vo­lu­tio­nens bör­jan.

Pla­nen som ut­for­ma­des för snart två år se­dan var täm­li­gen en­kel. När Pe­ter Kenyon, med ett för­flu­tet som ord­fö­ran­de i bå­de Chel­sea och Man­ches­ter United, le­ve­re­ra­de ett bud på ­Wol­ver­hamp­ton via ki­ne­sis­ka Fo­sun var han tyd­lig med att det här var det bäs­ta för al­la i­nblan­da­de par­ter.

Fo­sun fick ju en Pre­mi­er Le­a­gue-kom­pa­ti­bel klubb in­ne­fat­tan­de en stor sup­por­ter­bas, ett känt va­ru­mär­ke, sta­bi­la in­täk­ter och det all­ra vik­ti­gas­te: Tra­di­tion. I ut­byte skul­le den ­då­va­ran­de äga­ren Ste­ve Mor­gan få om­kring 600 mil­jo­ner kro­nor, en drop­pe i ha­vet för det ki­ne­sis­ka konglo­me­ra­tet. Peng­ar till att kö­pa in spe­la­re fanns, lik­som för­må­gan att loc­ka de ­rät­ta ut­ö­var­na till klub­ben. För att lyc­kas med det sist­nämn­da häm­ta­des ett av fot­bolls­värl­dens ab­so­lut mest väl

be­kan­ta namn in: Agen­ten Jorge Mendes.

Ru­ben Ne­ves, som av­gjor­de mot Car­diff, var en gång den sto­ra stjär­nan i Por­tos ung­dom­sa­ka­de­mi och blev som 18-åring den yngs­ta spe­la­ren nå­gon­sin att va­ra kap­ten i Cham­pi­ons Le­a­gue. Lands­man­nen Di­o­go Jo­ta har ock­så ett för­flu­tet i Por­to, lik­som frans­man­nen Wil­ly ­Bo­ly som an­län­de för­ra som­ma­ren. To­talt finns det sju por­tu­gi­ser i Wol­ver­hamp­ton och även trä­na­ren Nu­no Espi­ri­to San­to är ifrån Por­tu­gal. En slump? Verk­li­gen in­te. Fo­sun be­ta­lar ut lö­ner­na som loc­kar ­spe­lar­na 180 kilo­me­ter nord­väst om Lon­don, även om Jo­ta me­nar att klubb­va­let ba­se­ra­des på mer:

– Jag vil­le spe­la här, det är al­las dröm att få spe­la i Eng­land, att spe­la i Pre­mi­er Le­a­gue, sa Jo­ta in­för sä­song­en.

Peng­ar och dröm­mar i all ära men det är J­or­ge Mendes som har möj­lig­gjort övergångarna. Fak­tum är att Espi­ri­to San­to var agen­tens förs­ta kli­ent nå­gon­sin, långt in­nan namn som ­Cristi­a­no Ro­nal­do, José Mou­rin­ho och Ang­el Di Ma­ria.

”Fot­bol­lens mäk­ti­gas­te per­son”

Wol­ves har ald­rig mör­kat ­Mendes in­vol­ve­ring, även om man in­vän­der mot på­stå­en­det att por­tu­gi­sen kon­trol­le­rar klub­bens trans­fer­po­li­cy. In­för sä­song­en an­län­de ock­så en del spe­la­re som Mendes agen­tur Gesti­fu­te in­te har i sitt stall, men det är ofrån­kom­ligt att blun­da för att han har fle­ra fing­rar med i spe­let.

I de­cem­ber 2016 kom li­gan dock fram till att det Jorge Mendes gjor­de för Wol­ver­hamp­ton in­te bry­ter mot re­gel­ver­ket, trots att agen­ter ej tillåts ha in­fly­tan­de i klub­bar. Att ett ­dot­ter­bo­lag till Fo­sun är de­lä­ga­re i Gesti­fu­te a­nsågs in­te va­ra ett hin­der för det fort­sat­ta sam­ar­be­tet. Wol­ver­hamp­ton är där­med en del av ”Mendes-sy­ste­met”, ett nät­verk som in­ne­fat­tar klub­bar i oli­ka stor­le­kar över he­la Eu­ro­pa. Des­sa an­vän­der Mendes som nå­gon typ av råd­gi­va­re, främst när det gäl­ler spe­larö­ver­gång­ar.

En­ligt Pip­po Rus­so, en ita­li­ensk so­ci­o­lo­gi­pro­fes­sor som har skri­vit en hel bok om agen­ten, är Jorge Mendes ”den mäk­ti­gas­te per­so­nen in­om fot­bol­len, en man som in­te ba­ra job­bar på mark­na­den, ut­an en som ska­par den”. Por­tu­gi­sen är knap­past en­sam om att ha myc­ket makt i di­ver­se fot­bolls­klub­bar, men han är de­fi­ni­tivt den störs­ta in­om agent­bran­schen. En­dast a­me­ri­ka­nen Scott Bo­ras, som re­pre­sen­te­rar

”Han är ut­an tve­kan den bäs­ta agen­ten jag

ar­be­tat med”

// Sir Alex Fergu­son

­ba­se­ball­spe­la­re, tjä­nar mer än vad Jorge M­en­des gör på si­na hund­ra­tals kli­en­ter.

Man kan an­ta att Jorge Mendes un­der si­na år som agent har ska­pat en del fi­en­der, men ­sam­ti­digt ock­så en hord av mäk­ti­ga vän­ner. Sir Alex Fergu­son, till ex­em­pel, har in­te glömt att det var Mendes som tog guld­klim­pen ­Cristi­a­no Ro­nal­do till Old Trafford en gång i ti­den.

Mi­gu­el Ang­el Gil, ord­fö­ran­de i At­le­ti­co M­adrid, hål­ler med och be­skri­ver agen­tens ­ar­bets­sätt som: ”Ett upp­satt schack­brä­de där pjä­ser­na för­flyt­tas till oli­ka klub­bar”.

– Han är lo­jal mot al­la och för­sö­ker ald­rig med någ­ra fu­la drag, tilläg­ger Gil.

I stäl­let för att hop­pa på de snab­bas­te ­af­fä­rer­na upp­munt­rar Jorge Mendes si­na ad­ep­ter att i­nvän­ta rätt lä­ge. Den förs­ta frå­gan som ­agen­ten stäl­ler är: ”Vart vill du spe­la nå­gon­stans?”, och där­ef­ter läggs det upp en tyd­lig plan kring hur må­let ska nås.

Nät­ver­ket ut­går fö­ga för­vå­nan­de från hem­lan­det Por­tu­gal. En­ligt Qu­a­li­ty Sports In­vest­ment styr­de Jorge Mendes över 68 pro­cent av all trans­fer­ak­ti­vi­tet i lan­dets tre störs­ta klub­bar, Ben­fi­ca, Spor­ting Lis­sa­bon och Por­to, mel­lan 2001 och 2010. Ba­kom des­sa stor­klub­bar finns även en rad mind­re för­e­ning­ar där Mendes pla­ce­rar sy­da­me­ri­kans­ka spe­la­re som an­länt till Eu­ro­pa. På så sätt får hans unga kli­en­ter spel­tid, sam­ti­digt som det hjäl­per ho­nom att kring­gå Fi­fa-reg­ler gäl­lan­de tred­je­part­sä­gan­de. När det por­tu­gi­sis­ka skat­te­ver­ket un­der­sök­te agen­tens trans­fer­ak­ti­vi­tet tre år till­ba­ka fick man ihop en lis­ta på 13 oli­ka klub­bar.

– Att ar­be­ta ihop med Mendes ger klub­bar som vår stör­re möj­lig­he­ter att få hit bra spe­la­re, sä­ger An­to­nio Sil­va Cam­pos, ord­fö­ran­de i Rio Ave som ibland går un­der nam­net ”FC Mendes”.

– Det finns ing­en klubb i Por­tu­gal som in­te vill job­ba med ho­nom.

Ett bra ex­em­pel är Eder­son som an­län­de till Man­ches­ter City för­ra som­ma­ren. Den bra­si­li­ans­ke mål­vak­ten spen­de­ra­de tre sä­song­er i Rio Ave in­nan han an­slöt till Ben­fi­ca för att till slut ham­na i Pre­mi­er Le­a­gue. Sil­va Cam­pos be­kräf­tar att Gesti­fu­te äg­de 20 pro­cent av spe­la­ren.

En­ligt Pip­po Rus­so finns det även en rad klub­bar som an­vänds som en sorts pas­sage, e­xem­pel­vis Be­sik­tas, Dy­na­mo Moskva, ­Va­len­cia, De­por­ti­vo La Co­ru­na, At­lé­ti­co M­adrid och ti­di­ga­re även Mo­naco.

Jo­ta, en av nyc­kel­spe­lar­na i Wol­ver­hamp­ton un­der den gång­na sä­song­en, var kon­trak­te­rad av At­lé­ti­co in­nan han köp­tes loss och ut­lå­nad till Por­to sä­song­en in­nan dess.

– Klub­bar­na tjä­nar på det ef­tersom spe­lar­na tar dem när­ma­re eli­ten och så kan de säl­jas för mer peng­ar, sä­ger Rus­so och tar upp ett an­nat ex­em­pel, por­tu­gi­sen André Go­mes, som v­är­va­des av Va­len­cia från Ben­fi­ca och se­dan sål­des till Bar­ce­lo­na.

Har läm­nat klub­bar i ka­os

Det är dock in­te en­bart ovan nämn­da klub­bar som in­går i Jorge Mendes nät­verk, de all­ra bäs­ta spe­lar­na säljs gi­vet­vis till de all­ra störs­ta. När kli­en­ten José Mou­rin­ho var trä­na­re i Re­al Madrid an­vän­de Mendes kon­ti­nu­er­ligt lands­man­nens kon­tor på klub­bens trä­nings­an­lägg­ning, mö­ten med po­ten­ti­el­la in­ve­ste­ra­re in­räk­nat. Klub­bar likt Wol­ver­hamp­ton.

Wol­ves slu­ta­de på en 15:e plats i Cham­pi­ons­hip-ta­bel­len för­ra året, men ef­ter att ha fått in Nu­no Espíri­to San­to som ma­na­ger och de 12 nya spe­lar­na seg­la­de klub­ben plöts­ligt upp som storfa­vo­rit.

Men visst har det fun­nits tvi­vel hos all­män­he­ten, till stor del ba­se­rat på and­ra klub­bars mind­re trev­li­ga er­fa­ren­he­ter av Jorge Mendes.

När Fik­ret Or­man tog över som ord­fö­ran­de i Be­sik­tas 2011 var eko­no­min så då­lig att ­spe­lar­na upp­munt­ra­des att sän­ka si­na lö­ner för att täc­ka klub­bens skul­der. In­nan Or­man ­an­län­de ha­de man vär­vat in sex Mendes-­spe­la­re på mind­re än ett år. Trä­na­ren Nu­no läm­na­de Va­len­cia un­der ka­o­tis­ka om­stän­dig­he­ter 2015 och Mendes ökan­de in­fly­tan­de samt nä­ra re­la­tion till äga­ren Pe­ter Lim oro­ar den spans­ka klub­bens sup­port­rar.

Med den vetska­pen i bak­hu­vu­det gick det trots allt som pla­ne­rat för Wol­ves un­der ­sä­song­en 2017/2018. Di­o­go Jo­ta ham­na­de på 17 gjor­da mål och bras­sen Leo Bo­na­ti­ni, ut­lå­nad från Al-Hi­lal, ha­de 12 full­träf­far på kon­tot.

Den re­dan star­ka trup­pen har i som­mar fyllts på med fle­ra tunga till­skott i por­tu­gi­sis­ke lands­lags­mål­vak­ten Rui Pa­tri­cio (som med hjälp av Mendes lyc­ka­des bry­ta kon­trak­tet med ­ka­o­tis­ka Spor­ting Lis­sa­bon), Pau­lo Al­ves (född och upp­vux­en på Ma­dei­ra, lik­som Cristi­a­no Ro­nal­do) och dess­utom har man för­längt med fle­ra ton­gi­van­de spe­la­re. Även trä­na­ren Nu­no Espi­ri­to San­to har för­ny­at sitt kon­trakt.

– Vi mås­te få in spe­la­re, men det är sam­ti­digt svårt att hit­ta de rät­ta ef­tersom vi re­dan har v­äl­digt hög ni­vå på la­get. Det krävs att vi tit­tar på and­ra sa­ker, am­bi­tio­nen hos spe­la­ren och vil­jan att kom­ma till Wol­ves och hjäl­pa klub­ben att bli än­nu stör­re, sä­ger Espi­ri­to San­to.

Pre­mi­er Le­a­gue kan om möj­ligt bli tä­ta­re än på länge i år och det krä­ver en del av en ny­kom­ling.

– Det är den tuf­fas­te li­gan i värl­den och det kom­mer bli en ut­ma­ning för al­la, sä­ger ­trä­na­ren.

Wol­ves por­tu­gi­ser jub­lar ef­ter se­rie­se­gern.Nu­no Espíri­to San­to Rui Pa­tri­cio João Mou­tin­ho Pau­lo Al­ves Ru­ben Ne­vesIvan Ca­va­lei­ro Hel­der Cos­taDi­o­go Jo­taRu­ben Vi­na­g­reRo­de­rick Mi­ran­da (ut­lå­nad)

Jorge Mendes all­ra störs­ta kli­ent är Cristi­a­no Ro­nal­do.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.