ÅH, VÅRT LJUVA 90-TAL

Pre­mi­er Le­a­gue-are­nor­na – från förs­ta sä­song­en till i dag

Ligabibeln - - Gameday -

Sä­song­en 1992/93 star­ta­de Pre­mi­er Le­a­gue upp.

I takt med att li­gan blev en suc­cé och klub­bar­nas eko­no­mi­er ex­pan­de­ra­de så väx­te även are­nor­na.

Vi tog en no­stal­gisk åter­blick på hur det såg ut i Fot­bollseng­land runt pre­miär­sä­song­en och jäm­för­de även ka­pa­ci­te­ten från sä­song­en 1992/93 med i dag.

AR­SE­NAL 1992 vs 2018

HIG­H­BU­RY/EMI­RA­TES STA­DI­UM

KA­PA­CI­TET: 38 419–60 355

När Ar­se­nal gick in i den förs­ta sä­song­en 1992/93 gjor­de man det med en stor vägg­mål­ning där den nor­ra läk­ta­ren ri­vits för att byg­gas om. 2006 flyt­ta­de klub­ben se­dan någ­ra hund­ra me­ter bort till Emi­ra­tes Sta­di­um.

BOURNEMOUTH 1992 vs 2018 DEAN COURT/ VITALITY STA­DI­UM

KA­PA­CI­TET: Cir­ka 10 000–11 360

1992 låg Bournemouth i Eng­lands tred­je di­vi­sion med en are­na som vitt­na­de om det. Dean Court bygg­des om helt 2001 till det som nu kal­las Vitality Sta­di­um. Den tar fort­fa­ran­de ba­ra in knappt över 10 000. Bournemouth har dock pla­ner på att byg­ga en helt ny are­na.

CHEL­SEA 1992 vs 2018

STAM­FORD BRIDGE

KA­PA­CI­TET: Cir­ka 30 000–41 631

Stam­ford Bridge från året 1992 står knap­pat att kän­na igen. Då be­stod are­nan av en­bart EN rik­tig läk­ta­re – The East Stand – res­te­ran­de publik tog plats på slutt­ning­ar­na runt om. Are­nan har byggts om i etap­per un­der 90- och 00-ta­let och Chel­sea har långt gång­na pla­ner på att byg­ga om are­nan helt.

BRIGHTON 1995 vs 2018 GOLDSTONE ROUND/ FALMER STA­DI­UM

KA­PA­CI­TET: 36 747–30 750

Brightons gam­la are­na sval­de fak­tiskt mer folk än de­ras nu­varn­de. Det­ta då he­la öst­ra si­dan (där fo­tot är ta­get från) be­stod av en en­da gi­gan­tisk stå­plats­läk­ta­re som slut­ta­de ner mot pla­nen. 2011 flyt­ta­de klub­ben in på de­ras nu­va­ran­de Falmer Sta­di­um.

BURNLEY 1992 vs 2018

TURF MOOR

KA­PA­CI­TET: 21 401–21 944

1992 be­stod Turf Moor av långa stå­plat­s­te­ras­ser där den ena kort­si­dan ut­an tak bar det fan­tas­tis­ka nam­net ”Bee Ho­le End”. De gam­la läk­tar­na har allt ef­tersom ­bli­vit re­no­ve­ra­de och be­står nu en­bart av sitt­plat­ser. Turf Moor har va­rit Burn­leys hem se­dan klub­bens and­ra år i li­vet, 1883.

CAR­DIFF 1991 vs 2018 NINIAN PARK/CAR­DIFF CITY STA­DI­UM

KA­PA­CI­TET: Cir­ka 15 000–33 280

Un­der 1980- och 1990-ta­let brot­ta­des Car­diff länge med sports­li­ga och eko­no­mis­ka be­kym­mer vil­ket in­ne­bar att man un­der en pe­ri­od – för att spa­ra peng­ar – en­bart an­vän­de sig av en läk­ta­re på då­va­ran­de are­nan Ninian Park. 2009 flyt­ta­de man till nu­va­ran­de are­nan.

CRYSTAL PALACE 1992 vs 2018

SELHURST PARK

KA­PA­CI­TET: Cir­ka 20 000–26 309

Un­der 1980- och 90-ta­let var Sel­hust Park hem för tre li­ga­klub­bar. För­u­tom Crystal Palace spe­la­de även Charl­ton och Wim­ble­don (bil­den) här un­der någ­ra sä­song­er var. Are­nan har ge­nom­gått en rad re­no­ve­ring­ar fram tills i dag.

EVER­TON 1994 vs 2018

GOODISON PARK

KA­PA­CI­TET: 40 157–38 797

Goodison har va­rit Ever­tons hem se­dan de 1892 flyt­ta­de från An­fi­eld. Se­dan Pre­mi­er Le­a­gue-star­ten har egent­li­gen in­te myc­ket hänt med are­nan. Ever­ton har dock pla­ner på att byg­ga en ny are­na in­om en snar fram­tid.

FULHAM 1991 vs 2018

CRAVEN COTTAGE

KA­PA­CI­TET: Cir­ka 15 000–25 700

Ful­hams hems se­dan 1896. Ti­digt 1990-tal så be­stod sto­ra de­lar av stå­plats­lä­ka­re. När klub­ben gick upp till PL så fick de gö­ra sto­ra om­bygg­na­der. Pla­ner finns på att upp­gra­de­ra are­nan så att den ska ta mer än 40 000 åskå­da­re.

HUDDERSFIELD 1994 vs 2018 LEEDS ROAD GROUND/ JOHN SMIT­HS STA­DI­UM

KA­PA­CI­TET: 16 195–24 500

1994 gjor­de Huddersfield sin sista match på Leeds Road som va­rit de­ras hem se­dan 1908. Flyt­ten gick till John Smit­hs som de de­lar med rug­by­la­get Gi­ants.

LEI­CES­TER 1994 vs 2018

FILBERT STRE­ET/KING POWER STA­DI­UM

KA­PA­CI­TET: 22 000–32 315

Un­der de förs­ta åren av 1990-ta­let var Filbert Stre­et en gans­ka ned­gång­en are­na. Två stör­re läk­ta­re flan­ke­ra­des av ett par lå­ga si­dor. 2002 flyt­ta­de Lei­ces­ter till nu­va­ran­de King Power Sta­di­um.

MAN­CHES­TER C 1992 vs 2018

MAINE ROAD/ETIHAD STA­DI­UM

KA­PA­CI­TET: 35 150–55 097

Maine Road, som en gång i ti­den var Eng­lands störs­ta are­na för klubb­lag, var 1992 sli­tet och ned­gång­et. 2003 flyt­ta­de City till nya East­lands (nu­va­ran­de Etihad) som byggts för Com­monwealth-spe­len 2002.

LI­VER­POOL 1991 vs 2018

AN­FI­ELD

KA­PA­CI­TET: 45 362–54 074

Myc­ket har hänt med An­fi­eld se­dan det ti­di­ga 1990-ta­let. Den gam­la klas­si­ka stå­plats­läk­ta­ren The Kop (bil­den) revs 1994 för att ge plats åt en sitt­plats­läk­ta­re. Se­nast till 2016 gjor­des en re­no­ve­ring av An­fi­elds hu­vud­läk­ta­re.

NEWCAST­LE 1992 vs 2018

ST JA­MES’ PARK

KA­PA­CI­TET: 36 000–52 354

Sä­song­en 1992/93 spe­la­de Newcast­le i andra­li­gan och så även St Ja­mes’ Park vars läk­ta­re då var öpp­na åt si­dor­na. En stor om­bygg­nad gjor­des av are­nan in­för EM 1996 där kur­vor­na bygg­des ihop och fle­ra läk­ta­re­tage ad­de­ra­des.

Newcast­le spe­la­de 1992/93

i den eng­els­ka and­ra li­gan och så även St Ja­mes’

Park.

TOT­TEN­HAM 1990 vs 2018 WHITE HART LA­NE/ TOT­TEN­HAM HOTSPUR ARE­NA

KA­PA­CI­TET: 36 284–62 062

White Hart La­ne ge­nom­gick en stor om­bygg­nad till sä­song­en 1992/93. Klas­sis­ka ”East Stand” (bil­den) bygg­des i stort sett ihop med övri­ga läk­ta­re. WHL revs för­ra sä­song­en, i sep­tem­ber är det pre­miär på nya Hotspur Are­na.

SOUT­HAMP­TON 1993 vs 2018

THE DELL/ST MARY’S STA­DI­UM

KA­PA­CI­TET: 15 200–32 505

Pit­to­reskt men sli­tet och trångt. The Dell var bå­de äls­kat och ha­tat av Sout­hamp­tons fans. Are­nan fick ett par an­sikts­lyft­ning­ar un­der det ti­di­ga 90-ta­let men gick till histo­ri­en när klub­ben 2001 flyt­ta­de till mo­der­na och stör­re St Mary’s.

WAT­FORD 1990 vs 2018

VI­CA­RAGE ROAD MAN­CHES­TER U 1992 vs 2018

OLD TRAFFORD

KA­PA­CI­TET: 44 000–76 000

Till följd av sitt­platskra­ven så var Old Traffords ka­pa­ci­tet på 44 000 åskå­da­re sä­song­en 1992/93 den lägs­ta i dess histo­ria. Stret­ford End (bil­den) bygg­des un­der sä­song­en om och fram till i dag har fle­ra om­bygg­na­der gjorts där fler etage ad­de­rats på läk­tar­na. KA­PA­CI­TET: Cir­ka 15 000–21 438

Myc­ket har hänt på Vi­ca­rage Road se­dan 1990. Det en­da som står kvar från det året är ”Rous Stand” (då­va­ran­de ord­fö­ran­de Jack Pet­chey vi­sar upp den på bil­den). Res­ten av are­nan har ge­nom­gått stän­di­ga upp­gra­de­ring­ar så att läk­tar­na nu är ihopbbyg­da.

WOL­VER­HAMP­TON 1992 vs 2018

MOLINEUX

KA­PA­CI­TET: 30 000–31 700

Sä­song­en 1991 ge­nom­gick Molineux rejäla re­no­ve­ring­ar för att byg­ga om are­nan en­bart till sitt­plat­ser. Tre nya läk­ta­re bygg­des, bland an­nat revs den nor­ra läk­ta­ren helt (bil­den). Yt­ter­li­ga­re en stör­re ut­bygg­nad sked­de i­nför sä­song­en 2012/13.

WEST HAM 1994 vs 2018 UPTON PARK/LON­DON OLYMPIC STA­DI­UM

KA­PA­CI­TET: 35 016–60 000

När Pre­mi­er Le­a­gue ha­de pre­miär 1992/93 låg West Ham i and­ra­di­vi­sio­nen. Upton Park – el­ler Bo­leyn Ground – ge­nom­gick sam­ti­digt ett fler­tal om­bygg­na­der. Are­nan är nu ri­ven ef­ter att West Ham flyt­tat till OS-sta­di­on.

Pit­to­reskt men sli­tet och trångt. The Dell var bå­de äls­kat

och ha­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.