ÄLDS­TA PL- SPE­LAR­NA

Ligabibeln - - Gameday -

5) MARK SCHWARZER

Sista mat­chen: Lei­ces­ter–Hull..........0–0. Da­tum: 14 mars 2015. Ål­der: 42 år, 5 må­na­der, 8 da­gar.

Lands­lags­le­gen­dar från Austra­li­en som höll nol­lan i 151 av 514 Pre­mi­er Leau­ge-mat­cher. Schwarzer, son till emi­gre­ran­de t ys­kar, till­hör­de Midd­les­brough un­der många år, men hann även med spel i Fulham, Chel­sea och Lei­ces­ter. Han är fort­fa­ran­de en del av fot­bol­len, som ex­pert­kom­men­tar. Schwarzer följ­de som­ma­rens VM på upp­drag av Op­tus Sport, som även sit­ter på rät­tig­he­ter­na till Pre­mi­er Le­a­gue.

4) BRAD FRIEDEL

Sista mat­chen: Tot­ten­ham–Newcast­le...0–1. Da­tum: 10 no­vem­ber 2013. Ål­der: 42 år, 5 må­na­der, 23 da­gar.

Jän­ka­ren vak­ta­de må­let i 450 li­ga­mat­cher 1998–2013 och till­hör­de fy­ra Pre­mi­er Le­a­gue-klub­bar un­der kar­riä­ren: Li­ver­pool, Black­burn, Aston Vil­la och Tot­ten­ham. Det ­kun­de ha va­rit än­nu fler, men kon­trak­ten med Not­ting­ham, Newcast­le och Sun­der­land upp­lös­tes se­dan Friedel ne­kats ar­bets­till­stånd. Det var där­för hans Eu­ro­pa-även­tyr in­led­des i Brönd­by och fort­sat­te i Ga­la­ta­sa­ray. Han läm­na­de Tot­ten­ham 2015, ef­ter att ha stått i skug­gan av Hu­go ­Llo­ris och i det t ys­ta trä­nat spe­lar­na i Spurs ung­dom­sa­ka­de­mi. Nu är Brad Friedel till­ba­ka i USA, som trä­na­re för New Eng­land Re­vo­lu­tion.

3) STE­VE OGRIZOVIC

Sista mat­chen: Co­ventry–Shef­fi­eld Wed­nes­day�4–1. Da­tum: 6 maj 2000. Ål­der: 42 år, 7 må­na­der, 24 da­gar.

Mål­vakts­le­gen­dar som un­der 16 ­sä­song­er spe­la­de för Co­ventry, där han i slu­tet av 1990-ta­let blev ut­kon­kur­re­rad av en viss Magnus Hed­man. Ogrizovic vak­ta­de må­let för ”Sky Blues” i in­te mind­re än 601 mat­cher, varav 191 i Pre­mi­er L­ea­gue. Han av­slu­ta­de kar­riä­ren år 2000 och har se­dan dess haft oli­ka trä­narupp­drag i för­e­ning­en. För när­va­ran­de tjänst­gör ­Ogrizovic, en av hjäl­tar­na ­ba­kom FA-cup­gul­det 1987, som mål­vaktsträ­na­re.

2) ALEC CHAM­BER­LAIN

Sista mat­chen: Wat­ford–Newcast­le..1–1. Da­tum: 13 maj 2007. Ål­der: 42 år, 10 må­na­der 23 da­gar.

Han fick ald­rig chan­sen i Chel­sea och Li­ver­pool, men Alec Cham­ber­lain gav in­te upp och tog som­ma­ren 1996 med sig sin dröm till Wat­ford. Han hjälp­te klub­ben till­ba­ka till Pre­mi­er Le­a­gue och fick gö­ra li­ga­de­but som 35-åring 1999. Publikfa­vo­ri­ten fick en sista hyll­ning på Vi­ca­rage Road i sä­songs­av­slut­ning­en 2007, då han i slut­mi­nu­ten fick er­sät­ta Ben Fos­ter mel­lan stol­par­na. Då ha­de ­Cham­ber­lain re­dan bör­jat job­ba som mål­vaktsträ­na­re i klub­ben, ett upp­drag han läm­na­de först ef­ter den gång­na sä­song­en. Han spe­la­de 247 mat­cher för Wat­ford och var klub­ben tro­gen i 21 år.

1) JOHN BUR­RIDGE

Sista mat­chen: Man City–QPR.........2–3. Da­tum: 14 maj 1995. Ål­der: 43 år, 5 må­na­der, 11 da­gar.

En av fot­bol­lens fli­ti­gas­te flytt­fåg­lar fun­ge­ra­de som mål­vaktsträ­na­re och back­up hos li­ga­kon­kur­ren­ten Newcast­le när han sä­song­en 1994/1995 blev ut­lå­nad till Man­ches­ter City. ”Bud­gie” räk­na­de in­te med att få spe­la men fick de­bu­te­ra mot, just det, Newcast­le. Han höll nol­lan och bi­drog till att hans ar­bets­gi­va­re slu­ta­de på sjät­te plats i ta­bel­len och mis­sa­de Eu­ro­pa-spel. Bur­ridge, den jour­ha­van­de mål­vak­ten, till­hör­de in­te mind­re än 29 klub­bar un­der kar­riä­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.