Lon­don

Gam­la jarn­vags­bro­ar far nytt liv.

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - ORANGE AS - TEXT: JESSICA COLE @co­ley­wo­le FOTO: ISSY CROKER @is­sycro­ker

En re­vo­lu­tion på­går i Lon­dons välv­da ut­rym­men. Plat­ser som en gång an­vän­des främst som la­ger och ga­rage har ta­gits över av en ny ge­ne­ra­tion hant­ver­ka­re, till­ver­ka­re och kre­a­tö­rer som till­för nytt liv till kvar­te­ren un­der järn­vägs­spå­ren.

Un­der förs­ta hal­van av 1800-ta­let för­vand­la­de den eng­els­ke in­gen­jö­ren Isam­bard Bru­nel och hans sam­ti­da Stor­bri­tan­ni­ens land­skap med ett nät av järn­vä­gar, bro­ar och tunn­lar. I Lon­don bygg­des sto­ra te­gel­vi­a­duk­ter över sta­dens ga­tor för att bä­ra ång­ma­ski­ner. In­fra­struk­tu­ren skul­le oav­sikt­li­gen väl­sig­na sta­den med en in­di­rekt gå­va. Näs­tan 200 år se­na­re har järn­vä­gens out­nytt­ja­de ut­rym­men, en gång ingen­ting an­nat än luft mel­lan mark och mur­verk, gi­vit Lon­don möj­lig­he­ten att växa. Det­ta är för­mod­li­gen det ul­ti­ma­ta åter­vin­nings­pro­jek­tet, som har gått från ingen­ting till nå­got un­der stän­dig ut­veck­ling – ett arv helt klart vär­digt dess ban­bry­tan­de fö­re­gång­a­re. Bå­gar­na har sam­ma ge­men­sam­ma ar­ki­tek­to­nis­ka dna – en be­fri­an­de käns­la av ut­rym­me ovan­för, väg­gar från mark till tak ut­an så myc­ket som tec­ken på ett hörn el­ler pe­la­re. När föns­ter­luc­kor­na öpp­nas flö­dar lju­set in. Det är in­tres­sant att två av Lon­dons mest vär­de­ful­la till­gång­ar, ut­rym­me och ljus, är en bi­pro­dukt av en in­dust­ri­ell re­vo­lu­tion som ho­ta­de att be­rö­va si­na stads­bor på bäg­ge de­lar­na.

Mat­mark­na­den som äger rum un­der hel­gen på Malt­by Stre­et i Ber­mondsey.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.