DET VIK­TI­GAS­TE

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR HAVANNA -

RE­SA DIT

KLM och Air Fran­ce fly­ger från Stock­holm med en mel­lan­land­ning (från 6 000 kr, klm.se).

RE­SA RUNT

De fles­ta be­sö­ka­re tar sig runt med taxi i Havanna. Tax­an bör­jar på 12 kr. Cy­kel­taxi har ock­så bli­vit populärt. Att hy­ra en bil är kne­pigt, men ge­nom­för­bart (från 400 kr/ dag, cu­bacar.in­fo).

BÄST TID ATT ÅKA

No­vem­ber–mars är bäs­ta ti­den att åka. Väd­ret är sva­la­re och tor­ra­re, men pri­ser­na är läg­re. Ju­li och au­gusti är ock­så populärt, men det finns risk för or­ka­ner mel­lan ju­ni och no­vem­ber. Låg­sä­song­en i april (för­u­tom påsk) och ok­to­ber ger va­lu­ta för peng­ar­na.

VI­SUM

För vis­tel­ser på mind­re än en må­nad be­hö­ver be­sö­ka­re ett tu­rist­kort som gäl­ler i 30 da­gar (och kan för­läng­as med yt­ter­li­ga­re 30). An­sök via Ku­bas am­bas­sad (cir­ka 200 kr, http://mi­sio­nes.minrex.gob. cu/en/sweden/con­su­lar­ser­vices) el­ler ditt re­se­bo­lag.

RE­SE­AR­RAN­GÖR

Spe­ci­a­lis­ter­na Cu­ba Directs er­bju­der ”För­trol­lan­de Ku­ba”, en re­sa på el­va da­gar med fy­ra da­gar i Havanna samt tid att ut­fors­ka Viña­les­da­len, ko­lo­ni­a­la Trini­dad och strän­der­na i Cayo San­ta Ma­ria (från 8 000 kr ex­klu­si­ve flyg, cu­badirect.co.uk).

MER LÄS­NING

Lo­ne­ly Pla­nets Cu­ba (170 kr) el­ler lad­da ner ka­pit­let om Havanna (35 kr) på lo­ne­lypla­net.com. Mer in­spi­ra­tion på tra­vel2cu­ba.co.uk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.