UPPLEV BALETT PÅ STA­DENS BÄS­TA TE­A­TER

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR SANKT PETERSBURG -

Or­kes­tern gör en kort pa­us, det en­da ljud som hörs är det sva­ga tas­san­det av ti­o­tals ba­lettskor som rör sig i tåt­rip­pan­de syn­kro­ni­ci­tet över scen­gol­vet. Mu­si­ker­nas fing­rar svä­var över fi­ol­strå­kar och cel­lo­sträng­ar, publi­ken tycks kol­lek­tivt hål­la an­dan. Så, plöts­ligt är med ens ögon­blic­ket över. Ma­ri­in­skij­te­a­terns U-for­ma­de te­a­ter­sa­long fylls åter­i­gen av Tjaj­kov­skijs mu­sik till Svansjön. Publi­ken på de 1 625 plat­ser­na sit­ter sprid­da över fem ni­vå­er, som fram­till ut­smyc­kats med guld­sni­de­ri­er. En­tu­si­as­tis­ka ap­plå­der bry­ter ut. Till och med un­der in­rop­ning­ar­na be­hål­ler dan­sar­na, dock­li­ka i si­na vi­ta tyll­kjo­lar, en över­mänsk­lig ele­gans och vär­dig­het med le­en­den som ald­rig svik­tar. Ock­så pa­u­sen är en slags föreställning – kvin­nor i spra­kan­de af­ton­klän­ning­ar och li­ka dyr­ba­ra an­sik­ten sam­las i klung­or för att skvall­ra över ett glas cham­pagne. Sta­dens mest pre­stige­fyll­da are­na för balett och ope­ra öpp­na­de 1860. Te­a­tern är – li­ka myc­ket nu som den en gång ska ha va­rit un­der tsa­rer­nas tid – en plats för att se, men det är ock­så en plats för att sy­nas. Det ring­er in, sa­gan om kär­le­ken som över­vin­ner allt när­mar sig den dra­ma­tis­ka upp­lös­ning­en, och al­las ögon rik­tas mot sce­nen igen.

Bil­jet­ter till ba­let­ten på Ma­ri­in­skij­te­a­tern finns från cir­ka 240 kr. Det är viktigt att bo­ka på för­hand: ma­ri­in­sky.ru/en .

Väns­ter: En in­rop­ning för Svansjön vid Ma­ri­in­skij­te­a­tern – den be­röm­da ri­dån, form­gi­ven 1914, är unik i sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.