RUNDTUR I SPÅRVAGN FRÅN FÖRR

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR SANKT PETERSBURG -

En dril­lan­de kloc­ka var­nar för att spår­vag­nen är på väg att bör­ja rul­la, mo­torn mor­rar när den rul­lar över den bre­da ave­nyn på St Pe­ters­burgs hu­vud­ga­ta Nev­skij pro­spekt. Spår­vag­nen, som bygg­des 1929 för att trans­por­te­ra runt ar­be­ta­re i sta­den, an­vän­der sig av sam­ma spår­vä­gar som da­gens röd­vi­ta mo­del­ler, som ljud­lö­sa su­sar för­bi i snabb fart. Sergej Start­sev kör bå­da sor­ter, men är myc­ket lyck­li­ga­re bakom rat­ten på en spårvagn från ti­den fö­re and­ra världs­kri­get. ”Trots att jag mås­te stå upp när jag kör är det myc­ket ro­li­ga­re”, sä­ger han. ”Folk på ga­tan äls­kar det – när vi kör för­bi pe­kar de och tar bil­der, och öns­kar att de ock­så åk­te med. När man åker i de här får man en rent fy­sisk kon­takt med sta­den.” Han me­nar det bok­stav­ligt – ut­an nå­gon hju­lupp­häng­ning gör var­je gupp i ga­tan att pas­sa­ge­rar­nas bak­de­lar lyf­ter en bit från trä­bän­kar­na. På väg­gar­na sit­ter af­fi­scher från krigs­e­ran och en svart­vit se­de­lan­nons för ett sov­je­tiskt va­ru­hus som säl­jer mi­li­tär­u­ni­for­mer och pälskap­por. Ge­nom öpp­na föns­ter far skym­tar av det nya St Petersburg för­bi: im­por­te­ra­de lyxbilar kor­sar Tre­e­nig­hets­bron. Un­der bron sit­ter sol­ba­da­re, som sam­lats på ett li­tet grön­om­rå­de vid flo­den Ne­va, och dop­par tår­na i vatt­net.

Spår­vagnstu­rer­na tar om­kring två tim­mar och av­går 11.30 och 14.00 (tisdag–sön­dag) utan­för det elekt­ris­ka trans­port­mu­se­et på Va­si­lijön. Rund­tu­ren kos­tar cir­ka 30 kr per per­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.