GAM­LA MÄS­TA­RE I ETT KUNGLIGT PA­LATS

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR SANKT PETERSBURG -

Bygg­na­den som in­hy­ser Ere­mi­ta­get ho­tar all­tid att stjä­la allt ramp­ljus. De tre mil­jo­ner fö­re­må­len om­fat­tar en sam­ling verk av al­la de sto­ra mäs­tar­na, från Rem­brandt till Ma­tis­se, och är till störs­ta de­len in­rymt i den bygg­nad där de for­na tsa­rer­na re­si­de­ra­de, Vin­ter­pa­lat­set. Mer än 300 rum an­slu­ter till varand­ra via kilo­me­ter­långa kor­ri­do­rer, som be­sö­ka­re äg­nar da­gar åt att fla­ne­ra i på jakt ef­ter de rik­tigt sto­ra ver­ken, som Miche­lang­e­los skulp­tur Hu­kan­de poj­ke el­ler Vin­cent van Gog­hs målning Les Arè­nes. Ound­vik­li­gen hit­tar de ock­så be­vis på stör­ta­de härs­ka­res för­bluf­fan­de över­dåd – från de fan­tas­tis­ka rum­men med guld­väg­gar, där bal­gäs­ter­na drack cham­pagne, till mind­re de­tal­jer som dörr­hand­tag i form av klor som hål­ler sto­ra ko­run­dä­del­ste­nar. En av Ere­mi­ta­gets bild­li­ga ju­ve­ler är Le­o­nar­do da Vin­cis lil­la konst­verk Bé­no­is­ma­don­nan, fram­för vil­ken det bil­das en väl­ord­nad kö av be­sö­ka­re som i tur och ord­ning ki­sar mot ma­don­nans äng­la­li­ka an­sik­te. Så­da­na verk var till en bör­jan ett pri­vi­le­gi­um ute­slu­tan­de för Ka­ta­ri­na den sto­ra, som la grun­den för sam­ling­en och myn­ta­de dess namn. Hon be­kla­ga­de sig i ett brev att ”allt det­ta, ba­ra för mös­sen och mig att be­und­ra”. Men nå­gon ere­mi­tisk av­skild­het har knap­past rått här se­dan Niko­laj I av Ryss­land öpp­na­de Ere­mi­ta­get för all­män­he­ten 1852, men då och då kan man rå­ka ut för den – om man går in i det av sta­ty­er fyll­da An­to­nio Ca­no­va-gal­le­ri­et och upp­täc­ker att de en­da som gör en säll­skap är gjor­da av mar­mor.

Bil­jet­ter till Ere­mi­ta­get från cir­ka 150 kr, her­mi­ta­ge­mu­se­um.org.

Väns­ter: I ett av gal­le­ri­er­na i Ere­mi­ta­get finns verk av den ny­klas­si­cis­tis­ke skulp­tö­ren An­to­nio Ca­no­va och hans ef­ter­föl­ja­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.