VANDRA

I STA­DEN…

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR SANKT PETERSBURG -

So­len har in­te ens gått upp när de förs­ta jog­gar­na ger sig ut på Lu­gard Ro­ad, den as­fal­te­ra­de vägen som går runt Victo­ria Pe­ak, Hong­kongs högs­ta punkt. Det är först när de hit­tar en luc­ka bland gröns­kan och trä­den som de ser sta­den som bre­der ut sig un­der dem. Här­i­från ser Hong­kongs 7 800 hög­hus som sträc­ker sig mot him­len ut att va­ra en mängd lek­saks­skyskra­por som mon­te­rats ihop av ett barn. När mol­nen sking­ras och sol­lju­set le­tar sig fram för­svin­ner sta­dens dyst­ra film no­ir-käns­la och byts ut mot fär­ger. Hög­hu­sen ne­dan­för är må­la­de i bei­ge och ro­sa och bakom dem re­ser sig de glän­san­de glas­bygg­na­der­na i sta­dens liv­li­ga af­färs­di­strikt. Någ­ra av jog­gar­na kom­mer snart att be­ge sig mot des­sa bygg­na­der för att bör­ja ar­bets­da­gen. Men för stun­den fort­sät­ter de att tras­ka runt The Pe­ak, sam­ti­digt som gry­ning­en blir ett med so­len och fjä­ri­lar­na fladd­rar ge­nom luf­ten. Hong­kong är en stad som be­lö­nar de mor­gon­pig­ga.

En tur-och-re­tur-bil­jett till Victo­ria Pe­aks berg­ba­na kos­tar 50 kr, the­pe­ak.com.hk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.