EL­LER PÅ LANDS­BYG­DEN

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR HONGKONG -

Macle­ho­se-spå­ret lig­ger en hel värld från de myll­ran­de folk­mas­sor­na på cen­tra­la Hong­kongs ga­tor. Här är det mer tro­ligt att du mö­ter en land­krab­ba än en män­ni­ska och lju­det av syr­sor er­sät­ter stor­sta­dens tra­fiksurr. Den långa vägen sling­rar runt Sai Kung-halvön in­nan den le­der väs­terut ge­nom Nya Ter­ri­to­ri­er­na. Vägen för med sig ett för­vå­nan­de och of­ta glömt fak­tum om Hong­kong – trots att ön är en av jor­dens mest tät­be­fol­ka­de plat­ser är mind­re än 25 pro­cent av dess to­ta­la area as­fal­te­rad. Stör­re de­len av mar­ken är fort­fa­ran­de som det all­tid har va­rit och be­står av gräs­mark, skogs­bygd och busk­ter­räng. Det­ta ger ovän­tat bra för­ut­sätt­ning­ar för vand­ring. Strax ef­ter att vand­ra­re ger sig av ös­terut på Macle­ho­se-spå­ret be­lö­nas de med en per­fekt ut­sikt ner över det skim­ran­de vatt­net i High Is­land Re­ser­vo­ir (på bil­den) och upp mot Sai Wan Shan, en stor bergs­topp som se­na­re kom­mer att överskug­gas av Nya Ter­ri­to­ri­er­nas cen­tra­la berg. När spå­ret når kus­ten dy­ker det ner mot de vack­ra strän­der­na Long Ke och Sai Wan. Här slår vå­gor­na in mot strand­kan­ten och svet­ti­ga vand­ra­re klär av sig för att dy­ka in i det kal­la vatt­net.

Läs mer om att vandra i Hong­kong på hi­king.gov.hk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.