EL­LER PÅ MAR­KEN

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR HONGKONG -

Wan Chai är en fre­ne­tisk stads­del ös­ter om Hong­kongs cen­tra­la di­strikt, full av kon­torslo­ka­ler och över­ful­la bu­ti­ker. Men när du sti­ger in på ret­ro­stäl­let Tai Lung Fung är det lätt att glöm­ma allt myl­ler. In­red­ning­en på­min­ner om Hong­kong i kult­fil­men The World Of Su­zie Wo från 1960-ta­let. Re­stau­rang­ens in­red­ning be­står av ljussling­or for­ma­de som ki­ne­sis­ka lyk­tor, ett drak­lik­nan­de qilin-hu­vud på väg­gen som blic­kar över stäl­let och me­ny­er ut­for­ma­de som gam­la tid­ning­ar. Mu­si­ken som spe­las är i stor ut­sträck­ning från 80-ta­let som kan­to­ne­sisk synt­pop med den ki­ne­sis­ka stjär­nan Alan Tams låt Lo­ve Trap. Det rå­der en trev­lig at­mo­sfär där stam­gäs­ter­na um­gås och ut­by­ter skval­ler över cock­tails. Stäl­let ägs av vän­ner­na La­vi­na Smith och Sam Leung, vars grå pa­pe­go­ja häng­er i ba­ren och le­ker med kat­ten. Sig­na­turdryc­ken är Plum Clas­sic (up­pe till hö­ger), gjord på plom­mon­vin från en lo­kal kvin­na. ”Hon får färs­ka plom­mon från Nya Ter­ri­to­ri­er­na var­je sä­song, så det är 100 pro­cent gjort i Hong­kong”, be­rät­tar La­vi­na. ”Vi kö­per cir­ka 100 li­ter var­je år, så vi har en be­grän­sad mängd cock­tails vi kan säl­ja var­je sä­song.”

O Tai Lung Fung lig­ger på 5–9 Hing Wan St, Wan Chai.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.