SKÅLA

BLAND MOL­NEN…

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR HONGKONG -

I en stad med många höga bygg­na­der är den högs­ta av dem al­la In­ter­na­tio­nal Tra­de Cent­re i West Kowloon. På top­pen lig­ger Ozo­ne som på 490 me­ters höjd är den högst be­läg­na ba­ren i värl­den. Fak­tum är att ba­ren lig­ger så högt att ut­sik­ten över den av­lägs­na sta­den ne­dan­för of­ta döljs av tjoc­ka moln som gör att mar­ken mi­ra­ku­löst vi­sar sig och för­svin­ner med jäm­na mel­lan­rum. Ozons sig­na­tur­cock­tail, HK Skyli­ne, är en hyll­ning till ba­rens höga lä­ge. Den sö­ta dryc­ken med smak av gra­pe­frukt ser­ve­ras i ett rök­fyllt glas och top­pas med cham­pagne­bubb­lor. Den görs på rom från ett des­til­le­ri på en bergs­topp i Gu­a­te­ma­la som pro­du­ce­rar spri­ten 2 300 me­ter över ha­vet. Pri­set för drin­ken är sky­höga 380 kro­nor, men den är en favorit bland lo­ka­la stor­ka­no­ner. De sam­las bland tu­ris­ter ef­ter slu­tet på ar­bets­da­gen för att strö peng­ar runt sig och be­und­ra den liv­li­ga sta­den långt ne­dan­för.

O Ba­ren Ozo­ne lig­ger på ho­tel­let Ritz-carl­ton Ho­tel (ritzcarl­ton.com).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.