EL­LER I DET FÖR­FLUT­NA

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR HONGKONG -

På Joy Hing, ett tra­di­tio­nellt hål i väg­gen på en hög­ljudd af­färs­ga­ta i Wan Chai, görs sa­ker på ett gammel­dags sätt. Re­stau­rang­en grun­da­des i slu­tet av Qing-dy­nastin och de­ras spe­ci­a­li­tet är char siu – kan­to­ne­sisk grill. Den ri­ka dof­ten av gril­lat kött loc­kar för­bi­pas­se­ran­de, gril­la­de gäss och an­kor häng­er i fönst­ret och en hel gris häng­er från en krok i svan­sen. Koc­ken ar­be­tar me­to­diskt med sin köt­tyxa. Lju­det av hans hugg kon­kur­re­rar med de gam­la fläk­tar­na som ar­be­tar för fullt med att ky­la den he­ta luf­ten. Han ser­ve­rar en plast­bric­ka som sväm­mar över med kött och ris el­ler nud­lar, samt en kopp te med mjölk för ba­ra 40 kro­nor. Den här ty­pen av mat till des­sa pri­ser ska­par lo­ja­la gäs­ter. Två gång­er om da­gen bil­das långa kö­er runt kvar­te­ret när ar­be­ta­re ström­mar ut från de när­lig­gan­de kon­to­ren. En man vid ett sli­tet plast­bord be­rät­tar att han har kom­mit hit i över 40 år. Fram­för ho­nom står en tall­rik med gril­lad an­ka och nud­lar som har tilla­gats på sam­ma sätt i över 100 år.

O Joy Hing lig­ger på 265–267 Hen­nes­sy Rd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.