HONG KONG

TIPS!

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR HONGKONG -

TA DIG DIT OCH RUNT

SAS fly­ger di­rekt till Hong Kong från Stock­holm (från 6 000 kr, sas.se). Hong­kongs Mtr-tun­nel­ba­na är lätt att hit­ta runt i och kö­pa bil­jett till. Du kan an­vän­da ett Octo­pus card som ock­så fun­ge­rar på Star Fer­ry (pri­ser­na va­ri­e­rar från 2 kr till 40 kr, octo­pus. com.hk/en).

RESEARRANGÖRER

Hong­kongs tu­rist­by­rå har in­for­ma­tion om se­värd­he­ter, eve­ne­mang och bo­en­de (di­sco­ver­hong­kong. com). Klook har för­slag på ut­flyk­ter i Hong­kong, in­klu­si­ve ga­tu­konst­vand­ring­en och konst­lek­tio­nen som pre­sen­te­ras i ar­ti­keln (klook.com).

MER IN­FO

Lo­ne­ly Pla­nets Hong­kong-gui­de

(180 kr) har de­tal­je­rad in­for­ma­tion om he­la re­gi­o­nen, in­klu­si­ve Macau. Al­ter­na­tivt kan en­skil­da ka­pi­tel över om­rå­den som Cen­tral, Wan Chai och Kowloon laddas ner på lo­ne­lypla­net. com (35 kro­nor/ styck).

ÖVER­NATT­NING Bud­get

Chung­king Man­sions (36–44 Nat­han Ro­ad, Tsim Sha Tsui, Kowloon) är en stor bygg­nad som be­står av oli­ka af­fä­rer och fö­re­tag. Pen­sio­na­ten här är all­mänt kän­da för att er­bju­da det bil­li­gas­te bo­en­det i Hong Kong. Mest va­lu­ta för peng­ar­na får du på Cos­mic Guest House, som är rent och tyst med till­gång till in­ter­net i al­la rum (från 300 kr, cos­micguest­house.com).

Mel­lan­klass Litt­le Tai Hang (98 Tung Lo Wan Ro­ad, Tai Hang) är ett bou­ti­que­ho­tell be­lä­get i ett hög­hus i det lug­na om­rå­det Tai Hang. Rum­men är me­del­sto­ra med mo­der­na mö­b­ler, någ­ra har bal­kong med ut­sikt över ham­nen (från 1 600 kr, litt­le­tai­hang.com).

Lyx

W Hong Kong (Aus­tin Ro­ad West, West Kowloon) är ele­gant med ”stads­djung­el”-te­ma, som bör­jar med be­tong­gre­nar­na utan­för his­sen. He­la ho­tel­lets in­red­ning är av hög stan­dard, ho­tell­rum­men och även bad­rum­men har sto­ra tv-ap­pa­ra­ter. Kron­ju­ve­len är dock ut­sik­ten över sta­den, sär­skilt från tak­poo­len (från 2 500 kr, w-hong­kong.com).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.