KYR­KO­GÅR­DEN MONTPARNASSE TILL LA BUTTE AUX CAILLES

HEMLIG STRÖVTUR: 3 KILO­ME­TER

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR PARIS -

IGRYNINGENS MJU­KA LJUS be­fin­ner sig kyr­ko­går­den Mont­par­nas­ses tys­ta grän­der i det 14:e ar­ron­dis­se­mang­et, på Se­i­nes vänst­ra bank. Det är en hel värld bort från den mål­in­rik­ta­de, snab­ba ström­men av ti­di­ga mor­gon­pend­la­re.

Jag är här för att vi­sa min re­spekt för fla­nö­rer­nas hel­gon, Char­les Bau­de­lai­re. Han var en vand­ran­de 1800-talspo­et som var den förs­ta att vi­sa upp fla­nö­ren som ett ide­al.

Fö­re Bau­de­lai­re, har jag hört, ha­de or­det en ne­ga­tiv klang: det in­ne­bar nå­gon som var lat, en luf­fa­re el­ler dag­dri­va­re. För Bau­de­lai­re var fla­nö­ren en sär­skild per­son, nå­gon med en spe­ci­ell för­stå­el­se för hur sta­den fun­ge­rar.

”Ska­ror­na är hans ele­ment, som luf­ten är fåg­lar­nas och vatt­net fis­kar­nas. Bå­de hans pas­sion och yr­ke är att va­ra en per­son mit­tib­land folkska­ran. För den per­fek­te fla­nö­ren och den pas­sio­ne­ra­de be­trak­ta­ren är det en in­ten­siv gläd­je att slå sig ner mitt i mång­fal­den, mitt i rö­rel­sen av ebb och flod, i mit­ten av det flyk­ti­ga och det oänd­li­ga.”

Nå­gon har pla­ce­rat ett kyss­av­tryck på hans grav­sten. På gra­ven lig­ger en ko­pia av Bau­de­laires sista sam­ling dik­ter, Le Spleen de Pa­ris, men för­vå­nans­värt nog på ko­re­ans­ka. Bau­de­lai­re var ock­så en ra­di­kal och djupt be­kym­rad över de fat­ti­gas si­tu­a­tion.

Någ­ra ga­tor bort där det en gång le­gat ett sjuk­hus, Saint-vin­cent de Paul, på­går ett so­ci­alt ex­pe­ri­ment som den gam­le fla­nö­ren skul­le ha gil­lat. Se­dan 2011 då sjuk­hu­set stäng­des har dess bygg­na­der fått ett nytt namn, Les Grands Vo­isins, och nu hu­se­rar de konst­nä­rers stu­di­or, works­hops, ett här­bär­ge för hem­lö­sa, en bar, träd­går­dar och en mo­dern re­stau­rang.

Konst­nä­ren Guy Grem­ber ar­be­tar i sin

stu­dio där han hål­ler kur­ser och dess­utom er­bju­der plat­sens 400 in­vå­na­re ut­bild­ning. Han tror att flâ­ne­rie har si­na röt­ter i frans­män­nens kär­lek för sitt stads­land­skap.

”De fles­ta frans­män, i syn­ner­het pa­ri­sa­re, gil­lar verk­li­gen att kän­na till sin stad, de tyc­ker om att ut­by­ta se­värd­he­ter sinse­mel­lan och sä­ga till varand­ra ’Du vet den där lil­la ga­tan?’.”

Från Les Grands Vo­isins är det en halv­tim­mes pro­me­nad i strö­van­de takt till 13:e ar­ron­dis­se­mang­et på Pla­ce d’ita­lie där jag har stämt mö­te med nå­gon som kan vi­sa mig stads­de­lens dol­da grän­der.

Lau­rent Fou­quet, en fö­re det­ta graf­fiti­konst­när, vän­tar på borg­mäs­ta­rens trap­pa. Han har grun­dat Fresh Stre­et Art Tour och har få­gel­skå­da­rens skar­pa blick och stor en­tu­si­asm. Han ser på si­na rund­tu­rer som ett sub­tilt sätt att om­vän­da mång­syss­lan­de fot­gäng­a­re till av­slapp­na­de fla­nö­rer.

”Vi ser män­ni­skor som pra­tar i mo­bi­ler­na och in­te tit­tar upp”, sä­ger han med en suck. 13:e ar­ron­dis­se­mang­et har ryk­te om sig att va­ra oper­son­ligt och hy­sa bru­ta­lis­tis­ka skyskra­por, men me­dan Lau­rent le­der rund­tu­ren pe­kar han på hur ga­tu­konst­nä­rer har för­skö­nat grann­ska­pet.

En del konst­verk är så små att ba­ra en fla­nör skul­le läg­ga mär­ke till dem. Lau­rent pe­kar ut dem. Här finns pyt­tesmå, stic­ka­de hål­la­re för blom­mor på lykt­stol­par, vägg­mon­te­ra­de fo­to­gra­fi­er på in­vå­na­re och en av­gjut­ning av en konst­närs bröst.

Här finns ock­så mer am­bi­tiö­sa verk, till ex­em­pel en vägg­mål­ning som un­der­fun­digt re­fe­re­rar till ho­mo­sex­u­el­la äk­ten­skap ge­nom att vi­sa Tin­tin och kap­ten Had­dock kläd­da som brud­gum­mar.

När vi kom­mer fram till La Butte aux Cailles, ett hög­re be­lä­get bo­stads­om­rå­de, läg­ger sig skym­ning­en över Lju­sets stad. Jag kän­ner mig mer i har­mo­ni med om­giv­ning­ar­na och mer avslapp­nad och för­stå­en­de in­för Lau­rents enk­la syn på fla­nö­rens ma­ni­fest.

”Var ny­fi­ken”, sä­ger han in­nan han går. ”Öpp­na di­na ögon och se på allt som finns run­tom dig.”

Mar­cel The­roux är en för­fat­ta­re. Han äg­na­de år åt att ut­fors­ka Pa­ris som miljö för sin nya ro­man, The Sec­ret Books, i bok­hand­lar­na ju­ni 2018.

Les Grands Vo­isins (les­grand­svo­isins.org) Fresh Stre­et Art Tour (fres­h­stre­etart­tour­pa­ris.com)

Ett kul­ler­stens­be­lagt ga­tu­hörn i grann­ska­pet Butte aux Cailles. Ne­dan från väns­ter Char­les Bau­de­laires grav­sten; Guy Grem­ber i sin stu­dio. And­ra si­dan Kyr­ko­går­den Montparnasse är vi­loplat­sen för många i Frank­ri­kes in­tel­lek­tu­el­la och konst­när­li­ga elit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.