BAKOM SCE­NEN

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR PARIS -

Sha­kespe­a­re and Com­pa­ny på Pa­ris vänst­ra bank är en av värl­dens bäs­ta bok­hand­lar. Jag gick dit för att hed­ra dem och även för att sig­ne­ra ex­em­plar av min nya ro­man, The Sec­ret Books, som till stor del rå­kar ut­spe­la sig i Pa­ris. Den är ba­se­rad på en sann histo­ria om ett mys­tiskt evan­ge­li­um, pub­li­ce­rat här

1984, som ver­ka­de be­vi­sa att Je­sus var budd­hist. I slutän­den trasslar histo­ri­en in sig i de po­li­tis­ka in­tri­ger som på­gick i Pa­ris vid se­kel­skif­tet. Med det­ta i åtan­ke var det en all­de­les spe­ci­ell käns­la att gå längs sta­dens ga­tor. Mar­cel The­roux

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.