HUR DU TAR DIG DIT

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR STORA SJÖARNA -

Flyg­bo­lag som Bri­tish Air­ways fly­ger till Chi­ca­go från Stock­holm (från cir­ka 3 000 kr, bri­tishair­ways.com). Det går att kö­ra till Detro­it från Chi­ca­go på 4,5 tim­mar och på­bör­ja sin re­sa där.

HUR DU TAR DIG RUNT

Du be­hö­ver en bil för att ta dig utan­för stor­stä­der­na. Al­la de stör­re ut­hyr­nings­fö­re­ta­gen har kon­tor i Detro­it och Chi­ca­go (från cir­ka 1 900 kr i vec­kan in­klu­si­ve för­säk­ring; bud­get.co.uk). Häm­ta bi­len när du läm­nar sta­den så und­vi­ker du dy­ra par­ke­ring­ar (från 100 kr/dag, mer vid ho­tell). Ha med dig väx­el till väg­tul­lar­na i Il­li­no­is – Ma­di­son till Chi­ca­go kos­tar cir­ka 67 kr. Du kan kö­ra runt La­ke Michi­gan från Lu­ding­ton till Ma­di­son och se­dan svänga till­ba­ka till Chi­ca­go, men det är ro­li­ga­re att krys­sa om­bord på SS Bad­ger (en 10 mil lång färd som tar 4 tim­mar). Det är en bil­fär­ja – ett na­tio­nellt, hi­sto­riskt kul­tur­min­ne från 1952 och USA:S sista ko­lel­da­de ång­far­tyg – som styr väs­terut från Lu­ding­ton till Ma­ni­towoc i Wiscon­sin, 2,5 tim­mar från Ma­di­son (från 1 000 kr in­klu­si­ve bil; ss­bad­ger.com).

HUR LÅNG TID ?

Pla­ne­ra in ett par da­gar på var­je stäl­le – helst li­te fler i kul­tur­fyll­da Detro­it och Chi­ca­go. Den här re­segui­den sträc­ker sig över 100 mil, så ta med kör­ti­der och ras­ter i be­räk­ning­en. Du kan kla­ra det på 10 da­gar, men låt det hell­re ta minst ett par vec­kor.

BUDGETERA FÖR

I all­män­het är pri­ser­na i mel­lan­väs­tern – till och med i Detro­it och Chi­ca­go – läg­re än ge­nom­snit­tet i USA. En bra re­sa be­hö­ver in­te kos­ta skjor­tan; det finns mäng­der av gra­tis se­värd­he­ter och bud­get­vän­li­ga al­ter­na­tiv som café­er, B&B och mat­stäl­len. Ho­tel­len i Chi­ca­go kos­tar en del – från 1 200 kr för ett rum, jäm­fört med cir­ka 700 kr i små­sta­den Michi­gan. Lägg till stats­skat­ten och lo­kal moms på pri­ser­na, vil­ket väx­lar mel­lan cir­ka 6 pro­cent till 10,5 pro­cent. Ben­sin kos­tar un­ge­fär 19 kr per gal­lon (cir­ka 5 kr per li­ter), räk­na med un­ge­fär 1 100 kr för he­la re­san i ett full­stort for­don. Kom ihåg att läm­na dricks: 10–15 pro­cent till tax­i­chauf­fö­rer, 15–20 pro­cent till ser­vi­tö­rer, 2–5 dol­lar till lo­kal­vårds- och ba­ga­ge­per­so­nal och minst 1 dol­lar per drink.

NÄR SKA DU RE­SA DIT

Re­gi­o­nen är som mest full av liv i ju­li och au­gusti, men som­mar­väd­ret sträc­ker sig från maj till sep­tem­ber. Fö­re och ef­ter sä­song­en bjuds du på mind­re träng­sel, läg­re pri­ser och mark­nads­da­gar. Ti­dig höst för ock­så med sig skör­de­ti­den på går­dar, frukt­od­ling­ar och vin­går­dar. Un­der vin­tern ökar kul­tu­rer­bju­dan­de­na i stä­der­na mar­kant, sam­ti­digt som pri­ser – och tem­pe­ra­tu­rer – ra­sar ner­åt, men al­la vin­ter­sportfans stornju­ter.

VEM KAN HJÄL­PA TILL

Den här re­san är en­kel att pla­ne­ra på egen hand, men många le­ve­ran­tö­rer har an­pass­nings­ba­ra re­segui­der. Tra­vel­packs 15-da­gars tur på egen hand, Gre­at Ci­ti­es of the Gre­at La­kes, bju­der på tid för att ut­fors­ka Chi­ca­go, Detro­it, Tra­ver­se Ci­ty, nor­ra Michi­gan och kust­nä­ra Wiscon­sin, plus To­ron­to, Ni­a­gara­fal­len och Cle­ve­land, Ohio (från 27 000 kr/per­son in­klu­si­ve in­ter­na­tio­nellt flyg och bil­hy­ra; tra­vel­pack. com).

HUR DU PLA­NE­RAR

Skaf­fa Lo­ne­ly Pla­nets gui­de Öst­ra

USA el­ler häm­ta av­snit­tet ”Gre­at La­kes” (30 kr; lo­ne­lypla­net.com) och vår gra­tisapp Gui­des där Chi­ca­go finns med. För mer in­spi­ra­tion till ro­ad­trips i Sto­ra sjö­ar­na se gui­den USA’S Best Trips (190 kr). Hit­ta än­nu fler bra idéer på choo­se­chi­ca­go. com, vi­sit­de­tro­it. com, tra­ver­se­ci­ty. com, vi­sit­lu­ding­ton. com, vi­sit­ma­di­son. com, gre­at­la­ke­su­sa. co.uk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.