3. Lu­ding­ton Sta­te Park

Upplev still­sam­ma vat­ten, im­po­ne­ran­de sand­dy­ner och ett rikt djur­liv i Michi­gans fan­tas­tis­ka na­tur i dess mest po­pu­lä­ra statspark.

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR STORA SJÖARNA -

DÄR AND­RA STA­TER har mot­ton som or­dar om rätt­vi­sa och kraft för­kla­rar Michi­gan öd­mjukt att ”Om du sö­ker ef­ter en fin halvö, se dig om­kring”. Det är lätt att för­stå var­för Michi­gan­bor­na äls­kar na­tu­ren. Sta­ten lig­ger vid fy­ra av de fem sto­ra sjö­ar­na och har 11 000 mind­re sjö­ar. Det är en vat­ten­fylld sa­goplats som tar emot se­mester­fi­ra­re från he­la mel­lan­väs­tern och värl­den. Få plat­ser är li­ka äls­ka­de som Lu­ding­ton Sta­te Park med si­na över 2 000 hek­tar våt­mark, skog och vi­da dy­ner in­till La­ke Michi­gan.

”Det är ett re­la­tivt li­tet styc­ke mark, men med så många möj­lig­he­ter till re­kre­a­tion och att få upp­le­va oli­ka eko­sy­stem”, be­rät­tar park­che­fen Jim Gal­lie me­dan han gui­dar oss i sin ka­not ge­nom Lost La­ke. Vi be­trak­tar åror­na där de gli­der för­bi näck­ros­blad och tjoc­ka gu­la knop­par in­nan de dy­ker upp igen i en kas­kad av drop­par. Jim vil­le bli hyd­ro­log tills han un­der ett som­mar­lov för­äls­ka­de sig i park­li­vet – allt från ut­fors­kan­det av sti­gar­na till att fär­das på in­sjö­ar­na.

”Det känns så skönt att padd­la”, sä­ger Jim där han gli­der fram mel­lan strän­der ful­la av rö­dek i en oran­ge häg­ring till ka­jak i den he­ta ef­ter­mid­dags­vär­men. ”Jag kän­ner mig näs­tan vikt­lös häru­te.”

Blå troll­slän­dor pi­lar fram över vå­ra hu­vu­den och vi kän­ner den sva­ga dof­ten av rök från en lä­ger­plats i när­he­ten. Par­ken hål­ler oli­ka djur, som hjort, pigg­svin, häg­rar och örn. Jim vär­de­sät­ter möj­lig­he­ten att kom­ma så nä­ra dju­ren som ba­ra en båt kan er­bju­da.

Han tar sig runt en träd­fylld ö där ett par hu­kar sig in­till en spra­kan­de ra­dio me­dan ka­ja­ken vi­lar mot den ste­ni­ga stran­den. ”När­he­ten gör att vi ser på mil­jön ur ett väl­digt an­norlun­da per­spek­tiv.”

Det är in­te ba­ra vil­da djur som bor i par­ken. Det bor vo­lon­tä­rer i Big Sab­le

Po­int Light­house, som sträc­ker sig över bank­si­a­na­tal­lar­na på La­ke Michi­gans strand­lin­je – ett hav av dy­ner vars hå­ri­ga rygg be­står av sand­rörs­gräs, strand­vi­al och gul­blom­migt, hå­rigt sten­frö. Fy­ren bygg­des för 150 år se­dan och väg­led­de den ti­dens last­far­tyg som frak­ta­de tim­mer över sjön. Idag stan­nar vo­lon­tä­rer i två vec­kor och gör lät­ta­re ar­be­te, som att be­man­na be­söks­cent­ret och sou­ve­nir­bu­ti­ken.

Tim He­a­ton, en ut­åt­rik­tad pro­fes­sor från Ohio, har ar­be­tat som vo­lon­tär de se­nas­te tre åren till­sam­mans med sin hust­ru Mart­ha. ”Det är som en se­mes­ter vid ha­vet, fast ut­an sal­tet och ha­jar­na”, be­rät­tar han me­dan han häl­sar på en mor och dot­ter där de kom­mer pus­tan­de upp­för de sista av tor­nets 130 trapp­steg. ”Det gör att vi kom­mer ifrån slent­ri­a­nen i var­dags­li­vet. Vi tit­tar ut ge­nom fönst­ret och ser vå­gor­na slå mot stran­den och en örn som fly­ger för­bi, el­ler en storm på väg – det är vac­kert.”

Han stan­nar till för att in­su­pa ut­si­ken med små fi­gu­rer som vand­rar över stran­den ne­dan­för bred­vid de lug­na vå­gor­na. Vin­den drar i hans sol­hatt och su­set gör säll­skap med sjöns do­va mull­ran­de.

”Om det här är ett jobb så vill jag gö­ra det varen­da dag.”

Åk med bil­fär­jan SS Bad­ger på en av två dag­li­ga fy­ra­tim­mar­stu­rer över La­ke Michi­gan till Ma­ni­towoc, kör se­dan syd­väst i 2,5 tim­mar till Ma­di­son; el­ler kör väs­terut runt La­ke Michi­gan i 6,5 tim­mar.

Big Sab­le Po­int Light­house re­ser sig 30 me­ter över La­ke Michi­gans strän­der. Trots när­va­ron av fy­rar så är La­ke Michi­gan nu­me­ra hem åt hundratals skepps­vrak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.