5. Chi­ca­go

Ta dig till skyskra­por­nas fö­del­se­plats och hit­ta ett natt­liv som spräng­er grän­ser­na med tak­ba­rer som bju­der på re­jä­la ut­sik­ter och fram­ti­dens ko­mi­ker­ta­lang­er.

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR STORA SJÖARNA -

SOM KILO­ME­TER NUM­MER ett på rou­te 66 har Chi­ca­go bli­vit start­punk­ten för mil­jon­tals ro­ad­trips, men ba­ra att kö­ra till ”the Win­dy Ci­ty” (den blå­si­ga sta­den) är ma­giskt. Kon­tu­rer­na av sta­den re­ser sig plöts­ligt över för­orts­kvar­te­ren, full av art déco-torn och glitt­ran­de Tet­ris­li­ka me­ga­li­ter som be­teck­nar den mo­der­na ar­ki­tek­tu­rens histo­ria.

Chi­ca­go res­te sig ur as­kan ef­ter den för­ödan­de bran­den 1871 och blev den per­fek­ta må­lar­du­ken att över­läm­na till vi­sio­nä­ra ar­ki­tek­ter. Idag, näs­tan 150 år se­na­re, är dess sto­ra fa­sa­der, be­tong­kur­vor och spe­gel­glas en krönika över bygg­nads­re­la­te­ra­de su­per­la­tiv – in­klu­si­ve värl­dens förs­ta skyskra­pa (1885, Ho­me In­su­ran­ce Buil­ding) och ti­di­ga­re den högs­ta (1973, Wil­lis To­wer). Ge­nom dem rin­ner den liv­li­ga, djup­blå Chi­ca­go Ri­ver – ett an­nat tec­ken på på­hit­tig­he­ten här då den vän­des i sin rikt­ning år 1900 med hjälp av ka­nal­lås för att dra rent vat­ten ge­nom sta­den från La­ke Michi­gan.

Chi­ca­gos se­nas­te bygg­nadst­ren­der er­bju­der ett ide­a­liskt sätt att ta in all­ting på. Tak­ba­rer har upp­stått på dus­sin­tals skyskra­por; från Apo­gee där mix­o­lo­ger blan­dar cock­tails av ät­ba­ra blom­mor, tor­kad frukt och ris­pap­pers­fjä­ri­lar (ser­ve­ras i hand­blåsta glas), till LH Roof­top där gäs­ter­na kan se so­len gå ned över Chi­ca­go Ri­ver, med skyskra­por som sti­ger från dess strän­der som kan­jon­väg­gar.

De bäs­ta vy­er­na får du i väl­be­kan­ta Sig­na­tu­re Lounge, be­lä­gen 96 vå­ning­ar upp i John Han­cock Cen­ters svar­ta stålo­be­lisk. När so­len sjun­ker nedåt glö­der Old Fashio­ned-drin­kar­na som bärn­sten i det för­svin­nan­de lju­set, me­dan fa­mil­jer po­se­rar för sel­fi­es fram­för de enor­ma pa­no­rama­fönst­ren. Var­je föns­ter ra­mar in en ny scen från sta­den: stads­kär­nans tät­pac­ka­de torn, rut­nä­tet av tra­fik långt där­ne­re, de kur­vi­ga par­ker­na och stran­den som bil­dar en krans.

Även om vat­ten­hå­len (bok­stav­li­gen) hö­jer rib­ban flyt­tar även Chi­ca­gos natt­liv grän­ser­na på mar­kni­vå. Det här är ko­mi­ker­nas Hol­ly­wood, dit fram­ti­dens stjär­nor in­om sket­cher, stand-up och im­pro­vi­sa­tion kom­mer för att gö­ra ett av­tryck. De lär sig yr­ket på oräk­ne­li­ga klub­bar, teat­rar, ba­rer och bak­rum.

”Jag vet ing­en an­nan stor­stad som har så många möj­lig­he­ter för upp­trä­dan­de ar­tis­ter”, sä­ger ko­mi­ker Ja­mi­son Webb bakom sce­nen i Se­cond Ci­ty, en hyl­lad ko­mi­ker­klubb och im­pro­vi­sa­tions­sko­la som lig­ger bakom ett stads­hus med pe­la­re. ”Folk kom­mer hit för gläd­jen och för chan­sen att miss­lyc­kas, växa, lä­ra sig och äg­na 10 år åt att bli bätt­re.”

Det är 10 år se­dan Ja­mi­son kom hit från Florida. Ikväll upp­trä­der han och hans kol­le­ga Ra­shawn Scott i The Win­ner of Our Discon­tent, en show med sex per­so­ner som fär­das ge­nom USA:S psy­ke i en fe­ber­dröm med po­li­tis­ka he­ta po­ta­ti­sar och sur­re­a­lis­tisk sa­tir, med en slutakt som im­pro­vi­se­ras ut­i­från för­slag.

De två skratt­fyll­da tim­mar­na kan va­ra en glimt av fram­ti­den. Ar­tis­ter­na hop­pas nå kän­dis­ska­pet likt ti­di­ga­re aspi­ran­ter Jo­an Ri­vers, Bill Mur­ray och Ti­na Fey.

”Det är helt otro­ligt att det som bör­ja­de som en li­ten ka­baré­te­a­ter nu do­mi­ne­rar in­fly­tan­det över hu­mor i USA”, sä­ger Ja­mi­son. ”Vi bär fack­lan vi­da­re till näs­ta ge­ne­ra­tion.”

För de bå­da är det en dröm som gått i upp­fyl­lel­se. Någ­ra mi­nu­ter se­na­re drar de ut på den ne­on­be­lys­ta sce­nen och dra­mat med fyn­di­ga skämt och kvic­ka rö­rel­ser bör­jar.

Sophie Mcgrath läng­tar ef­ter en till sej­del av Next Do­or Brewings Li­va­cious, hen­nes nya fa­vo­ri­töl.

Ut­sik­ten över söd­ra Chi­ca­go från John Han­cock Cen­ters ob­ser­va­tions­däck 360 Chi­ca­go, två vå­ning­ar ne­dan­för Sig­na­tu­re Lounge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.