EN SNABBGUI­DE TILL CO­LOS­SE­UM

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR ROM -

Oav­sett hur myc­ket du le­tar ef­ter Roms mind­re kän­da stads­de­lar finns en känd syn som du knap­past kan und­gå. Fan­tas­tis­ka och nervkittlande Co­los­se­um är Roms mest spän­nan­de mo­nu­ment. Det var här gla­di­a­to­rer möt­tes i död­lig strid och döm­da fång­ar käm­pa­de mot vil­da djur fram­för en vrå­lan­de och blod­törs­tig folk­mas­sa. Näs­tan 2 000 år se­na­re är Co­los­se­um en av Ita­li­ens främs­ta tu­rist­attrak­tio­ner som loc­kar till sig mer än fy­ra mil­jo­ner be­sö­ka­re om året.

KORT HISTORIELEKTION

Are­nan med 50 000 sä­ten var Roms förs­ta och störs­ta per­ma­nen­ta am­fi­te­a­ter. Bygg­na­tio­nen påbörjades år 72 e.kr. och blev fär­dig år 80 e.kr. Un­der fem år­hund­ra­den an­vän­des are­nan som skå­de­plats för över­då­di­ga spek­ta­kel för att upp­märk­sam­ma vik­ti­ga års­da­gar el­ler mi­li­tä­ra seg­rar. Gla­di­a­tor­kam­per för­bjöds så små­ning­om un­der 500-ta­let, men kam­per mel­lan djur fort­sat­te fram till mit­ten av 600-ta­let.

När ro­mar­ri­ket föll över­gavs ock­så Co­los­se­um. Det an­vän­des som en fäst­ning på 1200-ta­let av den mäk­ti­ga fa­mil­jen Fran­gi­pa­ni och se­na­re plund­ra­des Co­los­se­um på sitt vär­de­ful­la bygg­ma­te­ri­al. Tra­ver­tin och mar­mor från Co­los­se­um an­vän­des till att de­ko­re­ra ett an­tal av Roms an­märk­nings­vär­da bygg­na­der, in­klu­si­ve Pa­laz­zo Ve­ne­zia, Pa­laz­zo Bar­be­ri­ni och Pa­laz­zo Can­cel­le­ria.

På se­na­re tid har för­ore­ning­ar och vib­ra­tio­ner från tra­fi­ken och tun­nel­ba­nan tärt på bygg­na­den. För att mot­ver­ka det­ta ge­nom­gick Co­los­se­um ny­li­gen en stor re­no­ve­ring, den förs­ta i dess 2 000-åri­ga histo­ria. Re­stau­re­rings­pro­jek­tet kos­ta­de 22 mil­jo­ner dol­lar (mot­sva­ran­de 190 mil­jo­ner kro­nor).

ÖVERLISTA KÖ­ER­NA

Lång vän­tan är stan­dard vid Co­los­se­um. Du får köa till sä­ker­hets­kon­trol­ler och för att kö­pa bil­jett. I bil­jet­ten in­går in­trä­de till Co­los­se­um, Fo­rum och Pa­la­ti­ne Hill. Spa­ra tid ge­nom att kö­pa bil­jett i en­trén vid Pa­la­ti­ne el­ler bo­ka on­li­ne (coopcul­tu­re.it, ca 120 kr). Al­ter­na­tivt kan du an­mä­la dig till en gui­dad tur (se ne­dan). Kom ti­digt på mor­go­nen el­ler un­der sen ef­ter­mid­dag för att und­vi­ka den värs­ta folk­mas­san, då är det ock­så sva­la­re och lju­set är bätt­re för fo­to­gra­fe­ring.

FÖLJ MED PÅ EN RUNDTUR

Om­rå­det back­stage kal­las hy­po­ge­um och kan be­sö­kas un­der en gui­dad tur. Här för­be­red­des sho­wer­na och kom­bat­tan­ter­na sam­la­des in­nan strid. Rund­tu­ren mås­te för­bo­kas och kos­tar cir­ka 100 kro­nor utö­ver den van­li­ga bil­jet­ten till Co­los­se­um (coopcul­tu­re.it). För att kun­na frak­ta män­ni­skor, djur och rek­vi­si­ta till are­nan ha­de hy­po­ge­um 80 vinsch­styr­da his­sar som kon­trol­le­ra­des med ett en­da rem­ski­ve­sy­stem.

VISS­TE DU ATT?

Are­nan kal­la­des ur­sprung­li­gen för Fla­vi­an Amp­hit­hea­ter, en

hyll­ning till kej­sa­re Vespa­si­ans fa­milj som be­ställ­de are­nan. Även om det var Roms mest fruk­tans­vär­da are­na var det in­te den störs­ta – Cir­cus Max­i­mus ha­de plats för upp till

250 000 per­so­ner. Nam­net Co­los­se­um in­för­des på me­del­ti­den. Det var in­te en an­spel­ning till dess stor­lek men till

Co­los­so di Ne­ro­ne, en jät­testa­ty av

Ne­ro som stod i när­he­ten.

Spe­len på Co­los­se­um in­vol­ve­ra­de van­ligt­vis gla­di­a­to­rer som käm­pa­de mot vil­da djur el­ler varand­ra. Till skill­nad från Hol­ly­woods sa­gor slutade kam­per­na säl­lan med dö­den ef­tersom spe­lens spon­sor var skyl­dig att be­ta­la er­sätt­ning till en gla­di­a­tors äga­re om gla­di­a­torn dog i strid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.