Ut­fors­ka en stads­del på upp­gång

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR SANTIAGO -

Ex­plo­de­ran­de. Det är or­det lo­kal­be­folk­ning­en an­vän­der för att be­skri­va ut­veck­ling­en i Bar­rio Ita­lia, San­ti­a­gos de­sign­di­strikt. Stads­de­len är un­der för­änd­ring när nya och spän­nan­de bu­ti­ker slår upp dör­rar­na i hi­sto­ris­ka hem. Spän­ning­en finns överallt när du går in i omar­ke­ra­de ar­ka­der och för­bi in­die­bu­ti­ker som hu­se­rar i vad som en gång var var­dags­rum. Små grän­der le­der till so­li­ga ute­plat­ser där café­er eta­ble­rar sig. Sil­ve­st­re Bistró är en så­dan plats. Här sö­ker koc­kar­na ef­ter rå­va­ror i det chi­lens­ka in­lan­det för att ska­pa rät­ter som in­lagd vit spar­ris och ce­viche av ra­bar­ber. Bor­ta på den störs­ta shop­ping­ga­tan, Esta­ción Ita­lia, ser­ve­rar Xoco Por Ti sy­da­me­ri­kansk cho­klad sor­te­rad ef­ter ur­sprung som ser­ve­ras varm el­ler i glass­form. Det finns ock­så många bu­ti­ker som bland an­nat säl­jer hand­gjor­da lä­ders­kor, trä­lek­sa­ker, gra­fis­ka ro­ma­ner, färg­gla­da andins­ka tex­ti­ler, vi­ner och oliv­ol­jor. Bar­rio Ita­li­as unga ent­re­pre­nö­rer be­hö­ver in­te le­ta ef­ter in­spi­ra­tion utan­för Chi­les grän­ser.

Hu­vud­rät­ter på Sil­ve­st­re Bistró från 70 kr, fa­ce­book.com/sil­ve­stre­bist­ro. Glass på Xoco Por Ti från 25 kr, xoco­por­ti.com. Läs mer på bar­ri­o­i­ta­lia.com.

Mark Johanson är en ame­ri­kansk re­se­skri­bent i Santiago. Han gjor­de ny­li­gen re­se­arch för Lo­ne­ly Pla­nets gui­de om Chi­le och Påskö­ar­na.

Sil­ve­st­re Bistró. Väns­ter: In­bju­dan­de fa­sad på en mö­bel­bu­tik i Bar­rio Ita­lia.

Bar­rio Ita­lia är full av bre­da, träd­kan­ta­de bou­le­var­der. Väns­ter: En färg­glad hus­fa­sad. Längst till väns­ter: En mo­dell­mo­tor­cy­kel till sa­lu i an­tik­vi­tets­di­strik­tet .

En kvin­na stro­sar längs Cal­le de An­ticu­a­ri­os (An­ti­ques Stre­et) i stads­de­len Bar­rio Ita­lia. Hö­ger: Lek­full ga­tu­konst i Bar­rio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.