Tre ut­flyk­ter

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR SANTIAGO -

Col­cha­gua-da­len: för vin

Col­cha­gua-da­len lig­ger två tim­mars bil­re­sa sö­der om Santiago. Da­len är om­gi­ven av berg och den­na so­li­ga plats med vin­ran­kor och frukt­träd­går­dar pro­du­ce­rar Chi­les bäs­ta röd­vi­ner. En bra ut­gångs­punkt är San­ta Cruz. Ru­ta del Vi­no har ett kon­tor på sto­ra tor­get. De an­ord­nar vin­prov­ning­ar och har in­for­ma­tion om re­gi­o­nens vin­går­dar (tu­rer från 150 kr, ru­ta­del­vino.cl). Små­pro­du­cen­ter från om­rå­det har bil­dat Red del Vi­no som or­ga­ni­se­rar tu­rer på mind­re vin­går­dar (från 400 kr, red­del­vino.com).

Val­pa­raí­so: för ko­lo­ni­al­histo­ria

Syn­ko­pe­rat, för­fal­let, färg­starkt och po­e­tiskt – Val­pa­raí­so är en un­der­bar rö­ra. Pablo Ne­ru­da, in­spi­re­rad av den­na hårt ar­be­tan­de hamn­stad 75 kilo­me­ter från Santiago sa: ”Val­pa­raí­so, så ab­surd du är (...) du har in­te kam­mat ditt hår, du har ald­rig haft tid att klä på dig, li­vet har all­tid över­ras­kat dig”. Vandra längs ga­tor­na och be­und­ra vägg­mål­ning­ar­na och den fall­fär­di­ga arkitekturen. Mis­sa in­te en tur med en av de 15 rass­lan­de ascen­so­a­res (lin­ba­nor­na) som tar dig upp i ber­gen och till sling­ran­de bak­ga­tor.

Pichi­le­mu: för sur­f­ning

Våggu­dar och gu­din­nor trot­sar det is­kal­la vatt­net året runt i Chi­les in­of­fi­ci­el­la sur­f­hu­vud­stad. Pichi­le­mu lig­ger en tim­me syd­väst om Santiago. Läng­re sö­derut finns fler by­ar med bra surf, små stu­gor och skön at­mo­sfär. Pichis väst­li­gas­te del skju­ter ut i ha­vet och bil­dar La Pun­til­la, sta­dens när­mas­te sur­f­ning. Här bryts vå­gor­na när de mö­ter det ut­buk­ta­de lan­det.den bäs­ta sur­fen finns i Pun­ta de Lo­bos, sex kilo­me­ter från Pichi. Pil­che­mu Surf Hostal hyr ut surf­brä­dor och har båt­tu­rer till av­lägs­na strän­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.