SE EN SPEL­NING PÅ SMALLS JAZZ CLUB I WEST VILLAGE

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR -

Det är en tim­me in­nan sho­wen ska bör­ja och en kö har re­dan bil­dats utan­för in­gång­en på West 10th. De kö­an­de vän­tar på sin tur att gå ner i en sun­kig, matt­be­klädd trap­pa till ett av New Yorks bäs­ta jazz­rum. I lo­ka­len fyl­ler folk­mas­san på rum­met, de sit­ter på trä­sto­lar så nä­ra sce­nen att de kan kän­na luk­ten av sax­o­fon­spe­la­rens kaf­fe sköl­ja över dem. Snart be­står rum­met ba­ra av stå­plat­ser. Rö­kel­se sling­rar ge­nom rum­met, en kvar­tett in­tar sce­nen, och allt är så tyst att du kan hö­ra en cock­tail­sked rö­ra runt i ett glas. Gi­tar­ris­ten spe­lar en me­lo­di, en sax­o­fon stäm­mer in li­te hög­re, mu­si­ken byggs upp mer och mer tills allt splitt­ras och bryts upp igen. Publi­ken ska­par vib­ra­tio­ner till­sam­mans med mu­si­ker­na, ener­gin i rum­met spri­der sig i form av en våg av vrål och ap­plå­der. Någ­ra av män­ni­skor­na här har kor­sat oce­a­ner för att hö­ra kväl­lens hu­vud­akt och vis­sa kom­mer att drö­ja sig kvar i många tim­mar. De sista to­ner­na blir till en still­sam jam­ses­sion för lo­ka­la mu­si­ker som sam­las här ef­ter si­na eg­na spel­ning­ar. Se­dan läm­nar de klub­ben un­der små­tim­mar­na me­dan res­ten av sta­den so­ver el­ler vak­nar upp för att bör­ja en ny dag.

In­trä­de 180 kr, smalls­li­ve.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.