VÅ­RA LONDONHEMLIGHETER

Lonely Planet: De bästa stadsresorna 2018 - - STADSRESOR LONDON -

Lo­ne­ly Pla­nets med­ar­be­ta­re av­slö­jar si­na fa­vo­rit­stäl­len i Lon­don.

CHATSWORTH RD MAR­KET

“Det bäs­ta sät­tet att bo­ta en bak­smäl­la på i Lon­don är att gå på mark­na­den på Chatsworth Ro­ad i Ho­mer­ton en sön­dag. Hit­ta Dee­ney’s bland al­la mat­stånd, de­ras to­asti­es med pöl­sa och ost bo­tar även den värs­ta bak­smäl­lan.”

Aman­da Can­ning, bi­trä­dan­de re­dak­tör

DEN­NIS SEVERS HOUSE

“Mu­seu­met i Spital­fi­elds por­trät­te­rar en fa­milj från Hu­gu­e­not ge­nom två år­hund­ra­den. Var­je rum re­pre­sen­te­rar oli­ka eror. Lju­den och luk­ter­na ger in­tryck av att de bo­en­de pre­cis gått utan­för dör­ren.

Det är verk­li­gen at­mo­sfä­riskt.” Jess Cole, ar­ti­kel­re­dak­tör

GREEN CHAIN WALK

“Det­ta nät­verk av pro­me­nad­vä­gar sträc­ker sig 80 km ge­nom syd­öst­ra Lon­don. Du ser äng­el­skulp­tu­rer som vak­tar de fall­fär­di­ga grav­ste­nar­na på Nun­he­ads kyr­ko­gård, du kan stro­sa på det gam­la järn­vägs­spå­ret i Brenchley Gar­dens och tack­la den kor­ta och bran­ta bac­ken till top­pen av One Tree Hill, där sta­dens bäs­ta pa­no­ra­maut­sikt vän­tar.” Hay­ley Ward, art director

GOODWIN’S COURT

“Jag äls­kar att man i Lon­don kan va­ra i myll­ran­de Co­vent Gar­den och se­dan gå runt hör­net och hit­ta lug­net. Goodwin’s Court vid St Mar­tin’s La­ne är en li­ten och my­sig plats som på­min­ner om gam­la Lon­don med si­na gas­lam­por och bur­språk. Väl­digt likt Di­a­gon Al­ley i Har­ry Pot­ter.”

Ro­ry Goulding, tex­tre­di­ge­ra­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.