Po­li­ti­ker vill se flex­ib­la busstopp för ökad trygg­het

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jonas Måns­son 08-560 314 27 jonas@ma­la­ro­tid­ning.se

Bus­s­tra­fi­ken kan bli tryg­ga­re.

Un­der året ska frå­gan om flex­ib­la natt­stopp ut­re­das in­om lands­ting­et. Ekerö skul­le kun­na bli ett av prov­om­rå­de­na.

I fle­ra år har frå­gan om att på ut­val­da buss­lin­jer ha flex­ib­la natt­stopp dis­ku­te­rats in­om lands­ting­et. Al­li­an­sen är över­ens och vill se det ske. De har gett i upp­drag till tra­fik­för­valt­ning­en att un­der 2018 in­le­da ett för­sök.

– Det är fram­för allt en trygg­hets­frå­ga som vi ser det. Många, in­te minst unga kvin­nor, upp­le­ver att det är obe­hag­ligt när de läm­nar bus­sen på ex­em­pel­vis nat­ten. På bus­sen finns en chauf­för som ser dem, men om man kli­ver av och nå­gon föl­jer ef­ter el­ler står och vän­tar vid håll­plat­sen kan man ha en otrygg si­tu­a­tion, sä­ger Karl Hen­riks­son, Krist­de­mo­kra­ter­nas grupple­da­re i tra­fik­nämn­den i lands­ting­et.

En tan­ke med för­sö­ket är att det ska bli mind­re förut-

säg­bart var nå­gon går av och där­med mins­ka ris­ken för ex­em­pel­vis över­fall.

– Då blir det svå­ra­re att kom­ma åt nå­gon. Det kan även va­ra så att vid den håll­plats man skul­le gått av vid var det stök. Då kan det va­ra bra om man kan gå av ba­ra ett par hund­ra me­ter bort, sä­ger Karl Hen­riks­son.

För­sök på ut­val­da sträc­kor

En­ligt ho­nom kan det kom­ma att hand­la om för­sök på vis­sa ut­val­da sträc­kor vis­sa ti­der.

– Då kan man frå­ga buss­chauf­fö­ren om det går att stan­na mel­lan håll­plat­ser un­der för­ut­sätt­ning att det är tra­fik­sä­kert. Den mås­te för­stås gå först, sä­ger han.

Ing­et är klart i dags­lä­get, men Karl Hen­riks­son ser Ekerö som ett möj­ligt om­rå­de för för­sök.

– För­valt­ning­en ar­be­tar fram var det kan va­ra lämp­ligt och när det ska ske är i sam­ar­be­te med buss­fö­re­ta­get som kör. Ekerö är in­tres­sant på så sätt att det i stor ut­sträck­ning är lands­bygd. Det sä­ger jag ut­an att ha frå­gat för­valt­ning­en som be­re­der det he­la, sä­ger han.

Han tror att test kan kom­ma att för­läg­gas till om­rå­den med oli­ka trygg­hets­pro­blem.

– Per­son­li­gen skul­le jag gär­na se ex­em­pel­vis ett med mer gles­bygds­pro­ble­ma­tik och ett med mer mil­jon­pro­grams pro­ble­ma­tik. Då kan man tes­ta oli­ka sa­ker, sä­ger han.

FOTO: JONAS MÅNS­SON

STOPP. Busstopp kan kom­ma att ske mel­lan håll­plat­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.