Ekerös kvinn­li­ga che­fer top­par snit­tet

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Ekerö kom­mun är mer jäm­ställd än ge­nom­snit­tet i lan­dets övri­ga kom­mu­ner. Åt­minsto­ne om man tit­tar på an­ta­let kvin­nor och män i chefs­po­si­tio­ner.

Av de kom­mun­bor som job­bar som che­fer är 46 pro­cent kvin­nor och 54 pro­cent män, en­ligt Sta­tis­tis­ka central­by­råns siff­ror från 2016, som Ny­hets­by­rån Sirén har sam­man­ställt.

I ri­ket i stort var köns­för­del­ning­en 40 pro­cent kvinn­li­ga che­fer och 60 pro­cent man­li­ga. Minst jäm­ställt är det i Tor­sås i Kal­mar län där ba­ra 24 pro­cent av che­fer­na är kvin­nor.

Nynäs­hamn är den en­da kom­mun i lan­det där hälf­ten av che­fer­na är kvin­nor och hälf­ten är män.

FOTO: MOSTPHOTOS

CHEF. Även i Ekerö finns det fler man­li­ga che­fer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.