Si­vert Åker­ljung (KD)

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Ekerö är en re­la­tivt trygg plats, men det får in­te gö­ra oss na­i­va. Vi ser all­var­ligt på den se­nas­te ti­dens in­brottsvåg, ska­de­gö­rel­se, ung­doms­bråk och rap­por­ter om ökad dro­gan­vänd­ning. Här mås­te vi age­ra be­stämt och kraft­fullt var­för vi bland an­nat av­ger ett kon­kret trygg­hets­löf­te: Fler ord­nings­vak­ter, ka­me­raö­ver­vak­ning i cent­rum­om­rå­den och fler in­ve­ste­ring­ar i trygg­hets­be­lys­ning. När S/MP-re­ge­ring­en svi­ker och po­li­sen in­te dy­ker upp är vi skyl­di­ga skat­te­be­ta­lar­na att age­ra. KD:s bud­skap till stöld­ligor, lang­a­re och and­ra oöns­ka­de ele­ment är tyd­ligt: Här är ni in­te väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.