NIKLAS HYLLAD SOM ÅRETS ELDSJÄL

Tra­di­tions­en­ligt fyll­des Er­ski­nesa­len för pris- och sti­pen­di­eut­del­ning vid Ga­lan.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jonas Måns­son 08-560 314 27 jonas@ma­la­ro­tid­ning.se

Hu­mor, mu­sik och pris­ta­ga­re glad­de publi­ken i Er­ski­nesa­len.

Sedan fick en skid­skyt­te­en­tu­si­ast kväl­lens sista ju­bel.

– Al­la som är här är vin­na­re, sä­ger Niklas Ylipää, Årets eldsjäl.

For­men var den­sam­ma lik­som plat­sen. Nytt för i år var där­e­mot att det var mer av en kommun­ga­la än som ti­di­ga­re kul­tur- och fri­tids­ga­la. Ga­lan på mån­dags­kväl­len gick av sta­peln för sjät­te gång­en i ord­ning­en.

In­nan kul­tur- och fri­tids­nämn­dens ord­fö­ran­de Si­vert Åker­ljung (KD) öpp­na­de Ga­lan ha­de Kul­tur­hu­sets fo­a­jé fyllts för ming­el. Där fanns bland an­nat Ekerö­bon Ca­ro­li­na Gyn­ning som pris­ut­de­la­re till kul­tur­pri­set som gick till Adel­sö smed­ja.

– Det är förs­ta gång­en jag är med på Ga­lan. Jag vill hjäl­pa till i min hem­kom­mun och det är vik­tigt att främ­ja kul­tu­ren. Kul att få de­la ut just det här pri­set ef­tersom det är den värld jag är mest in­tres­se­rad av, sä­ger hon.

På plats fanns även Ul­ri­ca Seij­bold, som un­der kväl­len mot­tog pris för Årets id­rotts­pre­sta­tion, för sin VM-me­dalj i arm­bryt­ning.

– Jät­te­ro­ligt och hed­ran­de. Det be­ty­der jät­te­myc­ket att bli upp­märk­sam­mad så här, sä­ger hon.

Un­der kväl­len bjöds det även på bland an­nat upp­trä­dan­de av fle­ra unga lo­ka­la mu­si­ker, de mer eta­ble­ra­de Thy­ra och Son­ja Aldén och dan­sa­re.

Årets eldsjäl Niklas Ylipää, ung­doms­le­da­re för skid­skyt­te i Mä­larö SOK, glad­des åt pri­set.

– Det är kul att ju­ryn ser även små id­rot­ter. Nu hop­pas jag att vi kan få till ett nytt­jan­de­rätts­av­tal med kom­mu­nen om mar­ken så att det kan bli ett konst­snö­spår, sä­ger Niklas Ylipää.

Eldsjäls­vin­na­ren får för­u­tom blom­mor och ett konst­verk från en lo­kal konst­när även 10 000 kro­nor. Det var en över­rask­ning för pris­ta­ga­ren själv.

– Kans­ke kan det bli ski­dor till bar­nen, sä­ger Niklas Ylipää. Hur ska det fi­ras? – Jag ska hem och pla­ner­na trä­ning­en. Sedan blir det fi­ran­de när sä­song­en är över, till­sam­mans med de and­ra le­dar­na.

FOTO: JONAS MÅNS­SON

VIN­NA­RE. Niklas Ylipää från Mä­larö SOK blev Årets eldsjäl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.