Lyft nä­ven ur fic­kan mot Kap­ten von Trapp

Mälarö Tidning - - Hej Mälaröarna - Re­por­ter Pra­ta med mig! LISA HALLDÉN lisa @ma­la­ro­tid­ning.se

In­ter­na­tio­nel­la kvin­no­da­gen för­ra veckan och in­flu­en­san ha­de sla­git till med full kraft. Så i stäl­let för att gö­ra nå­got stort och vik­tigt för jäm­lik­het och rätt­vi­sa så satt jag med sju­ka barn i sof­fan och tit­ta­de på Sound of Mu­sic.

Det är en go-to film i min fa­milj när uppigg­ning be­hövs, så nu satt jag där i sof­fan och tral­la­de med. Och som van­ligt upp­rör­des jag över hur auk­to­ri­tärt vid­rig Kap­ten von Trapp är mot al­la i sin om­giv­ning. Tills den frej­di­ga Ma­ria gör ho­nom li­te mer mänsk­lig.

En rätt trött­sam roll­för­del­ning för al­la in­blan­da­de par­ter. Men Ma­ri­as frej­dig­het och fri­språ­kig­het pig­ga­de upp i in­flu­en­san. Och ef­tersom det var 8 mars så blev jag ock­så påmind in­te ba­ra om fri­språ­ki­ga kvin­nor som hjälpt att gö­ra värl­den mer mänsk­lig, ut­an ock­så om att det be­hövs.

Män tjä­nar 13 pro­cent mer än kvin­nor, en­ligt siff­ror från SCB. SL:s se­nas­te trygg­hets­mät­ning vi­sar att ba­ra 54 pro­cent av kvinn­li­ga re­se­nä­rer, jäm­fört med 73 pro­cent av män­nen, kän­ner sig tryg­ga på pen­del­tå­gen un­der dyg­nets se­na­re tim­mar. Och sta­tistik från Brotts­före­byg­gan­de rå­det vi­sar att 99 pro­cent av de som miss­tänkts för våld­täkt mot kvin­nor var män. Av de som miss­tänkts för våld­täkt mot män var 90 pro­cent män.

På så­da­na siff­ror bi­ter in­te kamp en dag om året. Vi mås­te så klart lyf­ta nä­ven ur fic­kan al­la and­ra da­gar ock­så. Och kans­ke sär­skilt den 19 no­vem­ber då det är den in­ter­na­tio­nel­la mans­da­gen. Det är om nå­gon en dag då det skul­le be­hö­vas sto­ra de­mon­stra­tio­ner mot gal­na köns­rol­ler.

För såklart lig­ger det in­te i kro­mo­so­mer­na att be­gå våld­täkt el­ler va­ra en auk­to­ri­tär Kap­ten von Trapp. En mänsk­li­ga­re, tryg­ga­re och mer jäm­ställd värld är nå­got vi al­la skul­le må bra av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.