HIT­TA­DE RÄTT PÅ ADELSÖ

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jo­nas Månsson 08-560 314 27 jo­nas@ma­la­ro­tid­ning.se

Su­san­ne Ung­ha­gen och hen­nes fa­milj sök­te lug­net. Det fanns på nor­ra Adelsö. Där storm­trivs fa­mil­jen och hun­den Fa­hi­im.

Det fa­mil­jen le­ta­de ef­ter vän­ta­de på en obe­byggd tomt på Adelsö.

Trots lång pend­ling storm­trivs Su­san­ne Ung­ha­gen.

– Det är lugnt och myc­ket vil­da djur, sä­ger hon.

Ef­ter att ha bott i in­ners­tan och Häs­sel­by vil­le Su­san­ne Ung­ha­gens fa­milj, med man, två barn, hund och katt, bo lant­li­ga­re.

– Svär­far har ett som­mar­hus på Mun­sö som han gjort om och nu bor i året runt. Vi har va­rit där myc­ket på som­rar­na och känt att vi skul­le kun­na bo där. Till slut vil­le vi ut än­nu mer på lan­det och kol­la­de li­te på Adelsö. Av en slump kom vi över en tomt som var obe­byggd. Den kän­des helt rätt di­rekt, sä­ger Su­san­ne Ung­ha­gen.

I feb­ru­a­ri 2017 var hu­set vid Sätt­ra gård klart.

– Det har va­rit fan­tas­tiskt. Man flyt­tar in­te hit om man in­te gil­lar djur och na­tur. Det är verk­li­gen lan­det, sä­ger hon.

Lo­gisti­ken med barn, tolv och nio år, och jobb i stan har in­te va­rit någ­ra stör­re pro­blem, kän­ner Su­san­ne Ung­ha­gen.

– Skol­bus­sen häm­tar bar- nen och de får skjuts hem. När de blir äld­re får de pend­la till Ekerö, men det är ing­et jag tän­ker på nu, sä­ger hon.

Ef­ter ett år på ön kän­ner hon en spe­ci­ell Adel­sö­an­da.

– Många har bott här i ge­ne­ra­tio­ner och hål­ler histo­ri­en om vi­king­ar och Bir­ka vid liv. Det är väl­digt fa­sci­ne­ran­de. Det finns otro­ligt många eldsjä­lar och för­e­ning­ar som hål­ler igång ön och hål­ler ihop män­ni­skor. Det är en stark ge­men­skap som man kän­ner. Vi blev väl­digt po­si­tivt väl­kom­na­de här, sä­ger Su­san­ne Ung­ha­gen.

Många hon mö­ter ut­an­för kom­mu­nen kän­ner in­te till Adelsö, men Su­san­ne Ung­ha­gen be­rät­tar gär­na och läg­ger ett gott ord för ön.

– Jag sä­ger att det är en ö med väl­digt myc­ket som­mar­gäs­ter, men även året- runt­bo­en­de. Att det är myc­ket jord­bruk och lan­det. Det blom­mar verk­li­gen ut och är helt fan­tas­tiskt på som­ma­ren, sä­ger hon.

Tids­pla­ne­ring blir ex­tra vik­tigt på ön, me­nar hon.

– Man mås­te an­pas­sa sig ef­ter fär­jan, men det har man vant sig vid, sä­ger Su­san­ne Ung­ha­gen.

FOTO: JO­NAS MÅNSSON

TRIVS. Su­san­ne Ung­ha­gen och hen­nes fa­milj storm­trivs på Adelsö lik­som hun­den Fa­hi­im.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.