Där­för nob­bar kom­mu­nen påsk­fjäd­rar

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Li­sa Halldén

Färg­gla­da fjäd­rar i på­s­kri­set?

Nej tack, sä­ger Ekerö kom­mun.

Ekerö kom­mun har valt bort fjäd­rar i det påsk­pynt som kom­mu­nen sät­ter upp på of­fent­li­ga plat­ser. Det går näm­li­gen in­te att ga­ran­te­ra att fåg­lar­na som fjäd­rar­na kom­mer ifrån har haft det bra.

– Vi vill att män­ni­skor ska få upp ögo­nen för var fjäd­rar kom­mer ifrån och med det för­sö­ka ska­pa stör­re med­ve­ten­het om det. Det finns ing­en an­led­ning att djur ska be­hö­va plå­gas för att vi ska få fjäd­rar i på­s­kri­set, sä­ger Kersti Burm, ute­mil­jö­för­val­ta­re i Ekerö kom­mun.

Det­ta är in­te förs­ta året kom­mu­nen nob­bar fjäd­rar­na.

– Om jag minns rätt så är det nu tred­je året i rad som vi väl­jer bort påsk­fjäd­rar­na, sä­ger Kersti Burm.

I stäl­let för fjäd­rar kom­mer det pyn­tas med björkris och påsk­lil­jor vid Tapp­ströms­ron­del­len, Ekerö centrum och Eke­by­hovs slotts kru­kor. Med en ti­dig påsk finns det dock risk att det är allt­för kallt för påsk­lil­jor.

– Om det fort­fa­ran­de är mi­nus­gra­der dyg­net runt har vi plan B: färg­gla­da pap­per­spåskägg med ro­set­ter samt björkris, sä­ger Kersti Burm.

Sätts upp i ot­tan Påsk­pyn­tet sätts upp strax in­nan påsk­hel­gen, ti­digt på mor­go­nen för att in­te stö­ra tra­fi­ken. Se­dan sit­ter det up­pe runt tio da­gar, be­ro­en­de på väd­ret. I mit­ten på april kom­plet­te­ras plan­te­ring­ar­na med pensé­er.

I Sve­ri­ge tar man in­te va­ra på fjäd­rar­na från slak­ta­de fåg­lar, och där­för im­por­te­ras påsk­fjäd­rar­na. En­ligt en kart­lägg­ning från or­ga­ni­sa­tio­nen Dju­rens Rätt kom­mer näst in­till al­la påsk­fjäd­rar som säljs på den svens­ka mark­na­den från fåg­lar som fötts upp i kött­in­du­strin i USA. Det gör det svårt att ga­ran­te­ra djur­skyd­det.

En­ligt Dju­rens Rätt har runt 130 av Sve­ri­ges 290 kom­mu­ner valt bort fjäd­rar som pynt i of­fent­li­ga mil­jö­er. I vis­sa kom­mu­ner, så som Gö­te­borg, har man även valt bort fjäd­rar­na i samt­lig verk­sam­het, som sko­la, för­sko­la, vård och om­sorg.

Att pyn­ta björkris är en tra­di­tion med långa anor. Men in­te för­rän 1930-ta­let blev det van­ligt med påsk­fjäd­rar i ri­set. In­nan det var det of­ta ut­smyc­kat med färg­gla­da band och pap­pers­blom­mor.

Det finns ing­en an­led­ning att djur ska be­hö­va plå­gas för att vi ska få fjäd­rar i på­s­kri­set.

PÅSK. Ekerö väl­jer bort fjä­der­pynt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.