Öd­mjuk­he­ten et­sa­de sig kvar ef­ter olyc­kan

Mälarö Tidning - - Hej Mälaröarna - JO­NAS MÅNSSON Re­dak­tör jo­nas@ ma­la­ro­tid­ning.se

Med ba­ra någ­ra se­kun­ders mar­gi­nal hann jag med fär­jan ef­ter ett trev­ligt och lyc­kat fo­to­be­sök på Adelsö för­ra fre­da­gen. Det var ba­ra en för­smak av vil­ka mar­gi­na­ler jag skul­le kom­ma att ha på min si­da. In­te ba­ra jag för den de­len, det gäll­de kans­ke än­nu mer fy­ra av fär­jans and­ra pas­sa­ge­ra­re.

På väg till­ba­ka till re­dak­tio­nen märk­te jag hur bi­len fram­för, en bil som dess­utom ha­de en an­nan bil fast­spänd på ett släp, bör­ja­de tap­pa fäs­tet. Någ­ra se­kun­der se­na­re skul­le de där mar­gi­na­ler­na va­ra fram­me igen.

Plöts­ligt ham­na­de bi­len som le­gat fram­för mig på fel si­da av vä­gen, snur­ra­de 180 gra­der och väl­te ner i di­ket till­sam­mans med slä­pet och bi­len på det.

Många oli­ka sce­na­ri­on spe­la­des upp i mitt hu­vud när jag själv stan­nat och sprang mot den väl­ta bi­len.

Ur den tog sig fy­ra män som i al­la fall där och då såg ut att ha kla­rat sig re­la­tivt bra, sånär som på nå­got skrubb­sår.

Jag skjut­sa­de hem den älds­te av män­nen, 94 år gam­mal, och un­der fär­den pra­ta­de vi om olyc­kan ur vå­ra re­spek­ti­ve per­spek­tiv. Det blev nå­got sätt att be­ar­be­ta in­tryc­ken. Vi var bå­da över­ens om att det kun­de ha slu­tat rik­tigt il­la och att vi ha­de haft en enorm tur att ing­et vär­re hän­de.

Ef­ter en stunds tyst­nad sa­de man­nen på pas­sa­ge­rar­sä­tet bred­vid mig:

”Men jag har haft ett väl­digt bra liv. Jag har haft en bra fru och vi har gjort så myc­ket ro­ligt i li­vet”.

Se­dan be­rät­ta­de han bland an­nat om re­sor och sitt ar­be­te.

Att så tätt in­på en olyc­ka öd­mjukt kon­sta­te­ra att han var tack­sam för det liv han levt fast­na­de hos mig och det var fint att hö­ra från nå­gon som va­rit med om myc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.