Kom­mu­nen hål­ler snöröj­nings­bud­ge­ten

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Ym­nigt snö­an­de har spräckt snöröj­nings­bud­ge­tar­na i många kom­mu­ner i lan­det. Men i Ekerö har bud­ge­ten hål­lit.

– Bud­ge­ten för vin­ter­väg­håll­ning upp­går till 3,7 mil­jo­ner kro­nor un­der 2018 för Tek­nik- och ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret och det för­vän­tas hål­las. In­om den­na bud­get så är kost­na­den för han­te­ring­en av snön in­klu­de­rad, sä­ger Mah­ta Tse­gay, eko­nom på Ekerö kom­mun.

Många vägar på öar­na sköts av väg­för­e­ning­ar. Kom­mu­nen har dock an­svar för de störs­ta ge­nom­farts­vä­gar­na, såsom Ekerö­vä­gen, samt vägar­na kring Ekerö centrum.

För Fä­ren­tu­na­vä­gen an­sva­rar Tra­fik­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.