Svet­ti­ga väl­gö­ra­re öpp­na­de plån­bo­ken mot barn­can­cer

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Jo­nas Månsson 08-560 314 27 jo­nas@ma­la­ro­tid­ning.se

Svet­ten rann och må­let nåd­des.

När väl­gö­ran­de spin­ning ar­ran­ge­ra­des för­ra hel­gen fyll­des Mä­larö Trä­nings­verks cyklar.

– Det var su­per­lyc­kat, sä­ger Mi­chael Ste­en­houwer, de­lä­ga­re och per­son­lig trä­na­re.

Slu­tet av mars har de se­nas­te åren tra­di­tions­en­ligt bju­dit på spin­ning för väl­gö­ran­de än­da­mål i form av Spin of ho­pe. Det är ett väl­gö­ren­hets­ar­range­mang som ar­ran­ge­ras på fle­ra trä­nings­an­lägg­ning­ar i lan­det, bland an­nat Mä­larö Trä­nings­verk.

– Vi kör­de tolv tim­mar med ett pass på 45 mi­nu­ter som star­ta­de var­je hel­tim­me. Vi ha­de 50 cyklar och de fyll­des, sä­ger Mi­chael Ste­en­houwer.

In­sam­ling­en gick bra tyc­ker han.

– Slut­re­sul­ta­tet för hur myc­ket vi fick in är in­te helt klart, men vi pas­se­ra­de sex­siff­rigt i al­la fal. Må­let var 100 000 kro­nor, så vi nåd­de må­let och li­te till, sä­ger Mi­chael Ste­en­houwer.

To­talt var drygt 450 per­so­ner med och täv­la­de i oli­ka lag. Bland del­ta­gar­na fanns någ­ra del­ta­ga­re som själ­va cyk­la­de al­la tolv pass un­der da­gen.

Det var bland an­nat fö­re­tag, id­rotts­lag och sko­lor som del­tog.

Mä­larö­bor­na öpp­na­de si­na plån­böc­ker för det väl­gö­ran­de än­da­må­let.

– Vi var fem­ma av al­la an­lägg­ning­ar som kör­de spin of ho­pe i he­la lan­det. Det är stort med tan­ke på att vi kon­kur­re­rar med Friskis och Svet­tis och Sats och and­ra sto­ra ked­jor, det känns väl­digt bra, sä­ger Mi­chael Ste­en­houwer.

Peng­ar­na som sam­la­des in går di­rekt till Barn­can­cer­fon­den.

– Vi är jät­te­nöj­da, det känns fram­för allt bra att få gö­ra nå­got så­dant här för en så bra sak, sä­ger han.

Näs­ta år sik­tar an­lägg­ning­en på en ny upp­la­ga av väl­gö­ran­de spin­ning.

– Det gör vi de­fi­ni­tivt, vi kom­mer skic­ka ut in­bju­dan till al­la när vi skic­kar ut sam­man­ställ­ning­en, sä­ger han.

FOTO: JO­NAS MÅNSSON

NÖJD. Mi­chael Ste­en­houwer, de­lä­ga­re på Mä­larö Trä­nings­verk, var nöjd med Spin of ho­pe i hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.