En ohåll­bar kli­mat­po­li­tik

Mälarö Tidning - - Tyck Om! - Hans Jel­bring Opo­li­tisk kli­ma­t­ex­pert

I in­sän­da­ren ”En ohåll­bar över­sikts­plan” i se­nas­te num­ret av MT an­vänds 9 ”kli­ma­t­ord” för att öka vår kol­lek­ti­va skuld­bör­da i Ekerö.

Över­sikts­pla­nen sak­nar myc­ket men in­te kli­ma­t­ord vil­ket är en av dess störs­ta nack­de­lar. Män­ni­skan och hen­nes kol­di­ox­id­ut­släpp har ald­rig kun­nat och kom­mer ald­rig att kun­na or­sa­ka någ­ra kli­mat­för­änd­ring­ar, var­ken glo­ba­la el­ler re­gi­o­na­la.

FOTO: GÖ­RAN FLYXE

STOCKHOLMSHIMMEL. Ett flyg­plan på väg?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.