Tänk på sä­ker­he­ten in­nan våreld­ning­en

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Jo­nas Måns­son 08-560 314 27 jo­nas@ma­la­ro­tid­ning.se

Fint vä­der och le­dig­het vän­tar.

För de som pla­ne­rar att el­da gäl­ler det ha koll på vad som gäl­ler.

– Man har all­tid ett eget an­svar, sä­ger Mag­nus Car­deros, styr­ke­le­da­re vid rädd­nings­tjäns­ten på Ekerö.

Det är tillå­tet att el­da för de som har pla­ne­rat för det i påsk. Även om ing­et för­bud rå­der finns kla­ra för­håll­nings­reg­ler.

– Det va­ri­e­rar i oli­ka kom­mu­ner vil­ka be­gräns- ning­ar som finns. In­för påsk gäl­ler sam­ma sak i Ekerö kom­mun som un­der res­ten av året. Man får in­te stö­ra gran­nar och and­ra bo­en­de med sitt el­dan­de. Man mås­te he­la ti­den ha det un­der upp­sikt, sä­ger Mag­nus Car­deros.

Han upp­le­ver att det i nu­lä­get in­te är nå­gon stör­re sprid­nings­risk. Det finns än­då myc­ket att tän­ka på för att mins­ka olycks­ris­ken.

– Man ska helst ha en kopp­lad träd­gårds­slang med vat­ten. Når man in­te med den kan man ha krat­tor och hin­kar el­ler nå­got lik­nan­de ute. Men helst ser vi att man har en egen träd­gårds­slang, sä­ger han.

Även om eld­ning är tillå­tet får in­te vad som helst el­das.

– Du får el­da torrt träd­gårds­av­fall som in­te går att kom­po­ste­ra, samt ris, kvis­tar och gre­nar. Man får in­te el­da löv, gräs och av­fall som ska­par sto­ra mäng­der rök, sä­ger han.

Mer in­for­ma­tion om eld­ning finns på www.sb­ff.se.

FO­TO: MOSTPHOTOS

AN­SVAR. Den som el­dar är själv an­sva­rig för att el­den släcks och in­te spri­der sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.