Skå-so­nen på su­per­ta­lang-lis­ta

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Li­sa Halldén 08-560 314 11 li­sa@ma­la­ro­tid­ning.se

23 år och re­dan chef över ett fö­re­tag med mång­mil­jo­n­om­sätt­ning.

Frank Lind­gren från Skå på Fä­ringsö har gjort ko­met­kar­riär.

Re­dan som 22- åring blev Skå-so­nen Frank Lind­gren nämnd som en su­per­ta­lang på Vec­kans af­fä­rers lis­ta. Ovän­tat, tyck­te han.

– Jag ha­de ing­en aning om att jag var ak­tu­ell för det. Jag job­ba­de på och gjor­de min grej, sä­ger han.

Hans grej var ”Joe and the juice”, en kafé­ked­ja där färsk­pres­sa­de jui­cer är den sto­ra säl­ja­ren. Där bör­ja­de han job­ba nå­got halv­år efter gym­na­si­et. Då fanns det fy­ra bu­ti­ker i Sve­ri­ge. Men det ex­pan­de­ra­des fort och det gav möj­lig­he­ter.

– Jag kun­de job­ba mig till en ut­bild­ning och en ny po­si­tion in­om fö­re­ta­get, sä­ger Frank Lind­gren.

Nu är han mar­ke­ting ma­na­ger, med an­svar för de 40 ”Joe and the juice” som finns runt om i lan­det. Det in­ne­bär myc­ket jobb men han har svårt att sät­ta en siff­ra på hur många ar­betstim­mar han kloc­kar in på en vec­ka. Grän­ser­na mel­lan jobb och fri­tid fly­ter ihop, och många av hans vän­ner finns på job­bet.

– Det är mer ett sätt att le­va än att ba­ra gå till job­bet och se­dan gå hem, sä­ger han.

Frank Lind­gren poängterar vik­ten av att job­ba hårt och att hans chefs­po­si­tion in­te lyf­ter ho­nom över de som job­bar i bu­ti­ker­na.

– Om man är öd­mjuk för det så kal­la­de ”skit­gö­rat”, då kan man nå långt. De som sit­ter bakom en da­tor kan man of­ta by­ta ut, men de som står bakom dis­ken och pra­tar med de gäs­ter som be­ta­lar al­las lö­ner, det är de som är vik­ti­gast, sä­ger han.

Frank Lind­gren är upp­växt i Skå på Fä­ringsö, men se­dan nå­got år till­ba­ka bor han i Råcksta. Det gör pend­la­de till job­bet i cen­tra­la Stock­holm li­te mer lätt­han­ter­ligt.

– Jag pend­la­de från Skå till Ar­lan­da un­der un­ge­fär ett års tid. Så nu är det väl­digt lätt för mig att gå upp på mor­go­nen och ba­ra åka 20 mi­nu­ter med tu­ben, sä­ger han.

Om en jui­ce­bar skul­le fun­ka på öar­na är han li­te tvek­sam till.

– Det åter­står att se. Först ska vi ta över in­ners­tan. Men man ska ald­rig sä­ga ald­rig!

FO­TO: JOHN­NY WOHLIN

UPP. Frank Lind­gren del­tog ny­li­gen i Vi­a­free-se­ri­en Suc­cess, där han kal­las en av ”Sve­ri­ges mest fram­gångs­ri­ka 90-ta­lis­ter”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.