Vol­vo slår re­kord – ökar med 27,7 pro­cent

Mälarö Tidning - - Motor -

2017 gjor­de Vol­vo en vinst på 14,1 mil­jar­der kro­nor, en för­bätt­ring av rö­rel­se­re­sul­ta­tet med 27,7 pro­cent jäm­fört med 2016. I fjol sål­des 571 577 bi­lar glo­balt, vil­ket är re­kord.

Fa­bri­ken i Tors­lan­da är nu up­pe i en ka­pa­ci­tet på nä­ra 300 000 bi­lar per år och för­u­tom fa­bri­ker i Bel­gi­en och Ki­na star­tar ny­bygg­da fa­bri­ken i South Ca­ro­li­na, USA sin pro­duk­tion un­der 2018.

– Då kom­mer vi verk­li­gen att va­ra ett glo­balt fö­re­tag, sä­ger vd Hå­kan Samu­els­son i sam­band med att det eko­no­mis­ka re­sul­ta­tet pre­sen­te­ra­des.

För­sälj­ning­en av nya små­su­ven XC40 är igång och hit­tills har drygt 1 000 kun­der valt att pre­nu­me­re­ra på bi­len till en fast må­nads­kost­nad istäl­let för att kö­pa den, med kon­cep­tet som kal­las ”Ca­re By Vol­vo”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.