Var­för vill ni in­te pra­ta med oss över te­le­fon?

Mälarö Tidning - - Hej Mälaröarna -

Den se­nas­te ti­den har vi på re­dak­tio­nen dis­ku­te­rat ett pro­blem som vi kän­ner har bli­vit allt stör­re. Det hand­lar om in­ter­vju­si­tu­a­tio­ner och fram­för allt de in­ter­vju­er som vi vill gö­ra med kom­mu­na­la tjäns­te­män.

När vi gör in­ter­vju­er vill vi ab­so­lut helst gö­ra det på två oli­ka sätt, te­le­fo­nin­ter­vju el­ler ett mö­te an­sik­te mot an­sik­te, li­te be­ro­en­de på stor­lek på ar­ti­kel och vil­ken typ av frågor det rör.

Även om vi in­te har någ­ra siff­ror på det är vår känsla att det har bli­vit allt svå­ra­re. Vi har på gans­ka kort tid haft fle­ra till­fäl­len då vi bli­vit hän­vi­sa­de till mejl ut­an rik­tigt mo­ti­ve­ring.

Ibland har vi ut­tryck­li­gen bett om en te­le­fo­nin­ter­vju, men än­då fått mejlsvar.

En mejl­väx­ling blir ald­rig li­ka bra som en te­le­fo­nin­ter­vju. Det tar läng­re tid att få ar­ti­keln klar, vi mis­sar chan­sen att stäl­la di­rek­ta följd­frå­gor, dess­utom blir sva­ren of­ta onö­digt by­rå­kra­tis­ka och skrift­språk­li­ga.

Vi är med­vet­na om att det kan fin­nas gil­ti­ga skäl att fö­re­slå en mejl­väx­ling, nå­gon kans­ke är ut­om­lands i en helt an­nan tids­zon, el­ler har tap­pat rös­ten.

Att få mo­ti­ve­ring­en att man in­te är så be­kväm med in­ter­vju­er el­ler hell­re lå­ter kom­mu­ni­ka­tions­che­fen pra­ta tyc­ker jag in­te hål­ler. En kom­mu­nal tjäns­te­man ska gå att få tag i och stäl­la frågor till över te­le­fon. Det hand­lar in­te om att all­tid va­ra till­gäng­lig ut­an om att hit­ta en tid när det pas­sar. Där är vi an­pass­nings­ba­ra.

Jag tyc­ker att vi har va­rit väl­digt tyd­li­ga och ge­ne­rö­sa ge­nom åren med att de som in­ter­vju­as får lä­sa si­na ci­tat in­nan tryck för att för­säk­ra sig om att allt har bli­vit kor­rekt upp­fat­tat och åter­gi­vet.

Så kom­mu­na­la tjäns­te­män, var­för vill ni in­te pra­ta med oss över te­le­fon?

JONAS MÅNSSON

GLAD. Vå­ren när­mar sig allt mer och pro­gno­ser­na vi­sar vär­me. Det räc­ker för att gö­ra mig glad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.