Hy­res­rät­ter­na vid Wrang­els väg är snart vis­nings­kla­ra

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Jo­nas Måns­son 08-560 314 27 jo­nas@ma­la­ro­tid­ning.se

Vän­tan är snart över. I sep­tem­ber går förs­ta flytt­las­sen till Ekerö Bo­stä­ders ny­pro­duk­tion vid Wrang­els väg.

– Det känns jät­te­kul för or­ga­ni­sa­tio­nen, sä­ger Ti­mo Si­i­ka­lu­o­ma, vd.

Knappt nio år har gått se­dan de förs­ta idéskis­ser­na till en ny de­talj­plan för om­rå­det gjor­des. Se­dan dess har myc­ket vat­ten run­nit un­der bro­ar­na i det som är Ekerö Bo­stä­ders förs­ta ny­pro­duk­tion se­dan 1992. Den gång­en var det Ploglands­vä­gen på Ekerö.

Det se­nas­te bygg­pro­jek­tet, vid Wrang­els väg, in­led­des med ett par­ke­rings­hus för om­kring 70 bil­plat­ser och har se­dan fort­satt med lä­gen­hets­byg­ge som in­led­des i slu­tet av mars 2017.

På tors­da­gen släppts de 27 förs­ta lä­gen­he­ter­na till kö­an­de i det kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­gets bo­stads­kö. Lä­gen­he­ter­na lig­ger i två fyravå­nings­hus.

– Det ver­kar bli fi­na bo­stä­der och trev­li­ga hus. Det känns bra, sä­ger Ti­mo Si­i­ka­lu­o­ma.

Snart dags för vis­ning

Vis­ning­ar kom­mer ske in­om kort och till des­sa vän­tas un­ge­fär fem per­so­ner per klar lä­gen­het kal­las in­led­nings­vis. Al­la de be­rör­da lä­gen­he­ter­na är än­nu in­te helt fär­dig­ställ­da, så vis­ning sker i en lä­gen­het.

– Det är en tre­rum­ma­re, sä­ger han.

Den 1 sep­tem­ber kom­mer de förs­ta lä­gen­he­ter­na va­ra till­gäng­li­ga för in­flytt­ning för de hy­res­gäs­ter som till­de­las bo­stä­der­na.

– Jag skul­le sä­ga att man har un­ge­fär en el­ler två vec­kor på sig att be­stäm­ma sig. Vi bor­de va­ra kla­ra med kon­trak­ten en må­nad in­nan in­flytt­ning­en, sä­ger Ti­mo Si­i­ka­lu­o­ma, som upp­le­ver att det finns ett stort in­tres­se för lä­gen­he­ter­na.

Sam­man­lagt rör det sig om 80 nya lä­gen­he­ter som byggs i sex hus. Det är till störs­ta de­len två- och tre­rum­ma­re.

Fär­dig­för­hand­la­de hy­ror

Även en- och fyr­rum­ma­re pro­du­ce­ras. Lä­gen­he­ter­nas må­nads­hy­ror lig­ger för en et­ta på cir­ka 5 700 kro­nor och upp till 11 700 kro­nor för en fy­ra. Hy­ror­na är för­hand­la­de med Hy­res­gäst­för­e­ning­en.

Sista in­flytt­ning ska en­ligt Ekerö Bo­stä­der kun­na ske i bör­jan av 2019.

Pa­ral­lellt med ar­be­tet vid Wrang­els väg har Ekerö Bo­stä­der även bygg­pla­ner på and­ra om­rå­den.

”Det på­går pla­ne­ring av yt­ter­li­ga­re nya bo­stä­der bland an­nat i Sten­ham­ra Cent­rum och på Adel­sö. Vår am­bi­tion är att ut­ö­ka vårt bo­stads­be­stånd yt­ter­li­ga­re med cir­ka 200 lä­gen­he­ter un­der de när­mas­te åren. En ut­ma­ning för Ekerö Bo­stä­der då vi sak­nar egen mark för att byg­ga nya stör­re ob­jekt. När­mast till­hands lig­ger att för­sö­ka ska­pa möj­lig­he­ter till för­tät­ning av be­fint­li­ga om­rå­den ge­nom planänd­ring. En an­nan ut­ma­ning är att byg­ga nytt till rim­li­ga hy­ror”, skri­ver bo­la­get i ett press­med­de­lan­de.

FO­TO: JO­NAS MÅNS­SON

NY. Ekerö Bo­stä­ders vd Ti­mo Si­i­ka­lu­o­ma till­träd­de i feb­ru­a­ri.

FO­TO: JO­NAS MÅNS­SON

NÄ­RA. Snart kom­mer vis­ning­ar ske i en trea på Wrang­els väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.