Pen­del­båt

fö­reslås till Al­vik

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Li­sa Halldén 08-560 314 11 li­sa@ma­la­ro­tid­ning.se

För­slag på fär­je­lin­jer från Ekerö dy­ker upp li­te då och då. Se­nast i ra­den är ett för­slag från Mil­jö­par­ti­et i Stock­holms läns lands­ting.

– Vi ser ett be­hov av en lin­je­fär­ja från Ekerö cent­rum till Al­vik, sä­ger To­mas Eriks­son, grupple­da­re för Mil­jö­par­ti­et i Stock­holms läns lands­ting.

Båt­lin­jer är ett bra sätt att mins­ka träng­seln runt Brom­ma­plan, tyc­ker han.

– Vi ser att det finns en vil­ja från många Ekerö­bor att an­vän­da bå­ten som ett kom­ple­ment till en be­fint­lig re­sa, sä­ger han.

Drifts­kost­na­den på pen­del­båts­lin­jer är hög­re jäm­fört med många and­ra tra­fik­slag och däri lig­ger det störs­ta hind­ret för ut­bygg- nad, me­nar han.

– Men jag tyc­ker att är det nå­gon­stans man verk­li­gen ska sät­ta in kru­tet för att in­rät­ta nya pen­del­båts­lin­jer så är det från Ekerö, in­te minst för att fram­kom­lig­he­ten från Ekerö till Brom­ma­plan är väl­digt be­grän­sad, sä­ger han.

Has­tig­he­ten en ut­ma­ning

En re­sa med pen­del­bå­ten mel­lan Tapp­ström och Kla­ra mä­lar­strand tar 55 mi­nu­ter på SL:s som­mar­tid­ta­bell. Hur lång tid det skul­le ta att åka till Al­vik är än­nu för ti­digt att sä­ga, men has­tig­he­ten är en ut­ma­ning för att loc­ka pas­sa­ge­ra­re, me­nar To­mas Eriks­son.

– Och där får man kom­pro­mis­sa för hög has­tig­het be­ty­der mer bräns­le och hög­re kli­mat­på­ver­kan. Så man får väga oli­ka för­de­lar mot varand­ra, sä­ger han.

I Al­vik finns det en an­gö­rings­bryg­ga för en pen­del­båt, men To­mas Eriks­son vå­gar in­te lo­va att den in­te be­hö­ver rustas upp in­nan den kan fun­ge­ra för lin­je­tra­fik.

”In­te roc­ket sci­ence”

Han vill ock­så tit­ta på an­gö­rings­bryg­gor i Ulvsun­da och An­ne­dal. Där finns det öns­ke­mål från stads­dels­nämn­den i Brom­ma att hit­ta båt­tra­fik­sal­ter­na­tiv in mot cen­tra­la Stock­holm.

– Of­ta mås­te in­fra­struk­tur­pro­jekt som den­na ha en sam­ver­kan mel­lan oss i lands­ting­et och kom­mu­nen. An­gö­ran­det av en bryg­ga är ing­et un­dan­tag. Och det är i sin tur in­te roc­ket sci­ence att byg­ga bryg­gor, sä­ger han.

Mil­jö­par­ti­et i lands­ting­et fö­re­slår ock­så en för­läng­ning av Noc­ke­by­ba­nan till Noc­ke­by­hov och vi­da­re till Drott­ning­holm. Tan­ken är att pend­la­re då ska kun­na par­ke­ra vid Ka­ru­sell­plan vid Drott­ning­holm och åka på spår­väg vi­da­re in mot stan.

– Det är ju väl­digt igen­kor­kat i dag mel­lan Ekerö cent­rum och Brom­ma­plan och där be­hövs hit­tas fler al­ter­na­tiv. Det spe­lar ju ing­en roll om vi sät­ter in fler bus­sar om de ba­ra sit­ter fast i bil­kö­er, sä­ger To­mas Eriks­son.

Han har än­nu inga kost­nads­kal­ky­ler för en så­dan spår­väg och po­äng­te­rar att det är ett för­slag med re­ser­va­tion för en vi­da­re utred­ning.

Det spe­lar ju ing­en roll om vi sät­ter in fler bus­sar om de ba­ra sit­ter fast i bil­kö­er.

FOTO: DA­NI­EL CANNERVIK

PENDEL. Fler lin­jer fö­reslås gå från Tapp­ströms­bryg­gan.

FOTO: FRED­RIK HJERLING

FÖR­SLAG. To­mas Eriks­son (MP) vill se fler al­ter­na­ti­va vägar mel­lan Ekerö och Brom­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.