Fo­kus på sko­lan i bör­jan av lo­vet

Mälarö Tidning - - Mälaröarna - Jo­nas Månsson 08-560 314 27 jo­nas@ma­la­ro­tid­ning.se

Läså­ret är över, men sko­lan har fort­satt. De se­nas­te vec­kor­na har Ekerö­e­le­ver gått i lov­sko­la.

– Det är bra att ta igen det man har mis­sat och få ex­tra­kun­ska­per, sä­ger Birk Dy­berg.

Grund­sko­le­e­le­ver som sak­nar be­tyg i svenska, ma­te­ma­tik och eng­els­ka har de två se­nas­te vec­kor­na ut­nytt­jat möj­lig­he­ten till lov­sko­la.

Ele­ver­na kom­mer från al­la hög­sta­di­e­sko­lor i kom­mu­nen och har sam­lats på Tapp­ströms­sko­lan.

– Det som gäl­ler är att vi ska er­bju­da 50 tim­mar för ele­ver som in­te har upp­nått be­tyg. Tan­ken är att man un­der lov­sko­lan ska ha möj­ligt till un­der­vis­ning. Un­der­vi­san­de lä­ra­re har läm­nat ett un­der­lag på vad just den här ele­ven be­hö­ver fo­ku­se­ra på för att ha möj­lig­het att upp­nå be­tyg. Vi ger dem möj­lig­het att job­ba ex­tra med det äm­ne man be­hö­ver, sä­ger Ve­ro­ni­ca Silfver, bi­trä­dan­de rek­tor vid Tapp­ströms­sko­lan och an­sva­rig för lov­sko­lan.

Ele­ver­na är främst från års­kurs åt­ta och nio.

– Det är li­te över 50 ele­ver och det är ung­e­fär så det har sett ut de se­nas­te åren, sä­ger hon.

Nytt för i år är att lov­sko­lan är ob­li­ga­to­risk.

– Ti­di­ga­re var det så att om man in­te kän­de för det så drog man, det var mer fly­tan­de. Skill­na­den i år är att vård­nads­ha­va­re har fått hem en lapp med er­bju­dan­de om lov­sko­la. När de tac­kar ja blir det ob­li­ga­to­riskt pre­cis som vil­ken skol­dag som helst, sä­ger hon.

På plats fanns An­ni Wall­berg, Birk Dy­berg, Sop­hie Kalun­da, Kur­do Haj­mohm­mad för att re­pe­te­ra.

– Det har va­rit lugnt och skönt och bra ar­bets­mil­jö. Man hin­ner mer än i sko­lan och det är in­te li­ka stres­sigt, sä­ger An­ni Wall­berg.

Sop­hie Kalun­da har gått ut ni­an och vill ut­bil­da sig till sjuk­skö­ters­ka. Hon är ock­så nöjd.

– Jag be­höv­de re­pe­te­ra li­te eng­els­ka och mat­te. Det är mind­re klass och det känns bra, sä­ger hon.

För Kur­do Haj­mohm­mad som gått ut ni­an är dröm­men att job­ba med VVS.

– Det går bra, det rul­lar, jag mås­te re­pe­te­ra mat­te och eng­els­ka, sä­ger han.

FOTO: JO­NAS MÅNSSON

PLUGG. Kur­do Haj­mohm­mad, Sop­hie Kalun­da, Birk Dy­berg och An­ni Wall­berg har gått i lov­sko­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.