Parkour i cent­rum

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Li­sa Halldén 08-560 314 11 li­sa@ma­la­ro­tid­ning.se

Ekerö cent­rum kom­mer för­vand­las till en parkour­park när för­e­ning­en Cha­se-fre­e­run vi­sar upp spor­ten.

– Vi vill dra ut bar­nen och trä­na ut­om­hus, ut­an­för gym­nas­tik­hal­lar­na, för det är där­i­från vi kom­mer, sä­ger ord­fö­ran­de Jo­han­nes Netzén.

Su­get ef­ter parkour är stort på Mä­larö­ar­na. När 35 kost­nads­fria plat­ser er­bjöds i ett parkour­lä­ger, som en del av kom­muns­pons­ra­de som­mar­lovs­ak­ti­vi­te­ter, så fyll­des de snabbt.

– Vi har fort­fa­ran­de 15 per­so­ner i kö. Vi mej­la­de kom­mu­nen och frå­ga­de om vi kun­de ut­ö­ka läg­ret men det fanns det in­te peng­ar till, sä­ger Jo­han­nes Netzén från Cha­se-fre­e­run, för­e­ning­en som ar­ran­ge­rar läg­ret.

För dem som in­te fått plats på läg­ret finns det än­då en chans att få trä­na. På läg­rets sista dag, 27 ju­li mel­lan kloc­kan 12.00 och 19.00, väl­kom­nas näm­li­gen al­la som är in­tres­se­ra­de till en öp­pen parkour­trä­ning på Mä­larö torg.

– Vi kom­mer ta ut li­te red­skap och sät­ta upp li­te hög­ta­la­re. Vi är där he­la da­gen och snac­kar med folk och vi­sar upp vår sport, sä­ger Jo­han­nes Netzén.

Kär­nan har in­te änd­rats

Det är en sport som har ut­veck­lats fort. Ur­sprung­et finns på ga­tan men nu trä­nas det mer och mer in­ne i gym­nas­tik­sa­lar och i spe­ci­al­bygg­da parkour­par­ker.

Men även om ut­fö­ran­det del­vis för­änd­rats är kär­nan den­sam­ma, me­nar Jo­han­nes Netzén.

– Es­sen­sen med parkour-fi­lo­so­fin är att det ska va­ra fritt och att al­la ska trä­na på si­na eg­na vill­kor. Trots att man byg­ger parkour­par­ker, så finns det fort­fa­ran­de oänd­ligt många olika sätt att trä­na i en så­dan park. Det är en väl­digt kre­a­tiv sport, sä­ger han.

An­vän­der na­tu­ren

När man tar va­ra på det som finns na­tur­ligt i ute­mil­jön och kom­bi­ne­rar det med red­skap, då kan det bli rik­tigt ge­nom­ar­be­tat, me­nar han.

In­för den öpp­na trä­ning­en på Mä­larö torg kom­mer en tem­po­rär park byg­gas upp. Den rik­tar sig, pre­cis som läg­ret da­gar­na in­nan, till barn och unga i åld­rar­na 6 till 15 år.

För de små bar­nen be­hö­ver en för­äl­der va­ra med vid trä­ning­en, men parkour är in­te far­li­ga­re än and­ra spor­ter, tyc­ker Jo­han­nes Netzén.

– Det hand­lar om att bry­ta ner det och byg­ga upp det från grun­den. In­nan vi gör vol­ter mel­lan hus­tak så gör vi kul­ler­byt­tor på tjock­mat­tor, sä­ger han.

En av de som kom­mer va­ra med är Zack Dahl, 11 år. Han har trä­nat parkour hos Cha­se- fre­e­run i fy­ra ter­mi­ner. Han ser fram emot läg­ret.

– Jag vill ba­ra ha kul och kö­ra, sä­ger han.

För­e­ning­en Cha­se-fre­e­run har cir­ka 100 ak­ti­va ut­ö­va­re i Ekerö, men kom­mer öpp­na nya plat­ser till ter­mins­star­ten i höst.

Es­sen­sen med parkour­fi­lo­so­fin är att det ska va­ra fritt.

FO­TO: BENNY ENGBORG

KÖR. Zack Dahl, 11 år, kom­mer trä­na parkour på läg­ret i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.