Mir­jam fram­gångs­rik i Båstad

Ten­ni­sta­lang­en Mir­jam Björ­klund im­po­ne­ra­de stort un­der Båstad La­di­es för­ra vec­kan.

Mälarö Tidning - - Sidan 1 - Johan Äl­gekrans

Jag tror att vi är en su­per­b­ra match och jag kun­de in­te drömt om ett bätt­re upp­lägg på hem­ma­plan.

Ef­ter att ha loc­kat stor­stjär­nor som Se­re­na Wil­li­ams och Ca­ro­li­ne Woz­ni­ac­ki till Båstad ge­nom åren la­des täv­ling­en ner på WTA-tou­ren ef­tersom eko­no­min in­te gick ihop.

I stäl­let ar­ran­ge­ra­de svens­ka ten­nisför­bun­det Båstad La­di­es som är en ITF-täv­ling (snäp­pet un­der WTA) där många av fram­ti­dens stjär­nor fick chan­sen att vi­sa upp sig.

Föll mot slutseg­ra­ren

Bäst av svens­kor­na lyc­ka­des 19-åri­ga Mir­jam Björ­klund från Ekerö, som nåd­de kar­riä­rens förs­ta se­mi­fi­nal på 25 000-dol­lar­s­ni­vån där hon till slut föll mot slutseg­ra­ren Al­lie Ki­ick, 23, från USA.

Mir­jam Björ­klund är nöjd med sin vec­ka i Båstad och kän­ner att fle­ra fi­na re­sul­tat är in­om räck­håll.

– Jag tyc­ker att min in­sats i Båstad är väl­digt bra, det känns otro­ligt kul att få ut­del­ning för allt jag gjort un­der året och ti­di­ga­re. Jag är väl­digt glad att ha gått så pass långt i den här täv­ling­en även fast jag själv kän­ner att det ba­ra är en tids­frå­ga in­nan fle­ra re­sul­tat kom­mer, sä­ger hon.

En som ska hjäl­pa Björ­klund att nå fle­ra fi­na re­sul­tat är den ti­di­ga­re ten­nisstjär­nan Jo­achim ”Pim-Pim” Jo­hans­son, 36, som ny­li­gen blev klar som ny trä­na­re för ten­ni­sta­lang­en. Ett samarbete som be­tytt myc­ket för Mir­jam Björ­klund.

Mo­ti­ve­ran­de

– Mitt samarbete med Jo­achim ”Pim-Pim” Jo­hans­son är otro­ligt mo­ti­ve­ran­de, jag är så tag­gad att få job­ba med ho­nom. Jag har myc­ket att lä­ra av ”Pim-Pim” och han ger mig nya ut­ma­ning­ar på lö­pan­de band, vil­ket pas­sar mig per­fekt. Jag tror att vi är en su­per­b­ra match och jag kun­de in­te drömt om ett bätt­re upp­lägg på hem­ma­plan, sä­ger hon.

Chan­sen till nya fi­na fram­gång­ar fort­sät­ter nu när­mast med täv­ling­ar i Bel­gi­en och Tyskland för Mir­jam Björ­klund.

– Det ska bli su­per­kul, sä­ger en tag­gad Björ­klund.

FO­TO: LIN­DA CARLSSON F O T O : A N E- M I E D R I E S N / Z I M A F O T O G R A F I E

NÖJD. Mir­jam Björ­klund är nöjd med sitt spel i Båstad La­di­es.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.