Bad­rums­byg­ge led­de till ARN-an­mä­lan

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

En Ekerö man har an­mäl tett bygg­fö­re­tag till All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den( AR N) ef­ter en bad­rums­re­no­ve­ring.

Bad­rum­met bygg­des om 2014 och nu, fy­ra år se­na­re, har an­mä­la­ren upp­täckt en fukt­ska­da. En­ligt an­mä­la­ren har en be­hö­rig be­sikt­nings­man be­dömt att ar­be­tet in­te var fack­man­na­mäs­sigt ut­fört, vil­ket skul­le gö­ra fir­man an­sva­rig för ska­dan.

Men när fö­re­ta­get kon­tak­ta­des vil­le de in­te be­ta­la till­ba­ka peng­ar­na de fått för ar­be­tet. Fö­re­ta­get är in­te läng­re ak­tivt och med­ar­be­tar­na har flyt­tat från lan­det. En­ligt an­mä­la­ren sa­de fö­re­ta­get att kla­go­må­let kom allt­för sent.

FO­TO: MOSTPHOTOS

SKA­DA. En­ligt an­mä­la­ren var re­no­ve­ring­en in­te fack­man­na­mäs­sigt ut­förd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.