So­ci­al­nämn­den kri­ti­se­ras av IVO

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Ef­ter kla­go­mål och fle­ra an­mäl­ning­ar på hand­lägg­ning av in­di­vid- och fa­mil­je­omsor­gen har In­spek­tio­nen för vård och om­sorg (IVO) grans­kat so­ci­al­nämn­dens hand­lägg­ning.

I ett be­slut som togs i ju­ni fram­går att IVO ser bris­ter i verk­sam­he­ten. Bland det de kri­ti­se­rar är att en do­ku­men­ta­tion av skydds­be­döm­ning­ar sak­nar da­tum och att namn och be­fatt­ning på den som har gjort be­döm­ning­en sak­nas.

Dess­utom finns kri­tik mot ären­den där hot om våld finns, men som in­te lett till kor­rekt ut­red­ning.

Kom­mu­nen ska vid­ta åt­gär­der och in­kom­ma med des­sa till IVO se­nast den 31 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.