Mis­sa in­te Som­mar­liv näs­ta vec­ka

Mälarö Tidning - - Mälaröarna -

Den här vec­kan kom­mer Mä­larö Tid­ning ut med sista num­ret in­nan som­marup­pe­hål­let. Vi är till­ba­ka i din brev­lå­da igen med en ny tid­ning till lör­da­gen den 11 au­gusti.

Trots det blir det mer lo­kal läs­ning re­dan näs­ta vec­ka. Då kom­mer vi näm­li­gen ut med en tid­ning som he­ter Som­mar­liv, fylld av som­ri­ga tips på allt från mat och dryck till od­ling. Dess­utom in­ne­hål­ler den ett stort lo­kalt val­spe­ci­al från den val­be­vak­ning som vi har job­bat med un­der vå­ren.

Som­mar­liv finns att häm­ta från och med näs­ta lör­dag och finns i de tid­nings­ställ som finns ut­pla­ce­ra­de runt om på Mä­larö­ar­na.

LÄS­NING. Även när Mä­larö Tid­ning har som­marup­pe­håll bju­der vi på lo­kal läs­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.